جزوات كارشناسي ارشد مديريت

جزوه کتاب مدیریت مالی دکتر رضا تهرانی

مدیریت مالی

تألیف: دکتر رضا تهرانی

انتشارات: نگاه دانش


قیمت فایل ۸۰۰۰ تومان (pdf)

نوع فایل پی دی اف در قالب فایل فشرده zip

فایل پاورپوینت هر فصل و همچنین فایل word جزوات قابل سفارش می باشد.

برای تهیه و دانلود این جزوه بر روی پرداخت آنلاین در زیر کلیک کنید.

new-pardakht-anline


فهرست مطالب مندرج در ادامه مطلب

فصل ۱ : کلیات

۱)      تعریف مدیریت مالی:

۲)      هدف مدیریت مالی:

۳)      هدف سودآوری:

۴)      تعیین هدف های مالی:

۵)      هدف مدیریت مالی و منافع اجتماعی:

۶)      وظایف مدیریت مالی:

۷)      محیط عملیاتی مدیریت مالی:

۸)      سازمان های تجاری:

۹)      محیط اقتصادی:

۱۰)   روابط نمایندگی:

۱۱)   هزینه نمایندگی:

۱۲)   دارایی مالی:

۱۳)   بازار مالی:

۱۴)   کارکردهای بازار مالی:

۱۵)   طبقه بندی بازارهای مالی:

۱۶)   مؤسسه های مالی:

۱۷)   بازار کارا:

۱۸)   انواع کارایی:

۱۹)   اشکال مختلف بازار کارا:

فصل ۲ : تجزیه و تحلیل صورت های مالی

۱)      صورت های مالی:

۲)      ترازنامه:

۳)      صورت حساب سود و زیان:

۴)      صورت حساب سود و زیان جامع:

۵)      گردش حساب سود (زیان) انباشته:

۶)      صورت گردش جریان وجوه نقد:

۷)      تجزیه و تحلیل نسبت های مالی:

۸)      نسبت های نقدینگی:

۹)      نسبت های فعالیت (کارایی):

۱۰)   نسبت های اهرمی:

۱۱)   نسبت های سودآوری:

۱۲)   تغییر در نسبت های مالی:

فصل ۳ : برنامه ریزی سود، تجزیه تحلیل اهرم ها

۱)      برنامه ریزی سود و تجزیه و تحلیل اهرم ها:

۲)      تجزیه و تحلیل نقطه سربه سر:

۳)      تجزیه و تحلیل هزینه ها:

۴)      تجزیه و تحلیل فروش:

۵)      تجزیه و تحلیل تغییرات سود:

۶)      تجزیه و تحلیل اهرم ها:

۷)      درجه اهرم عملیاتی:

۸)      ریسک تجاری:

۹)      رابطه  EPS – EBIT:

۱۰)   نقطه سر به سر مالی:

۱۱)   درجه اهرم مالی:

۱۲)   ریسک مالی:

۱۳)   درجه اهرم مرکب:

۱۴)   نقطه سر به سر مرکب:

۱۵)   ریسک کل شرکت:

۱۶)   تغییرات درجه اهرم عملیاتی / مالی / مرکب:

۱۷)   محاسن و معایب اهرم ها:

فصل ۴ : برنامه ریزی (بودجه بندی) مالی (برای دانلود پاورپوینت این فصل اینجا کلیک کنید)

۱)      برنامه ریزی (بودجه بندی) مالی:

۲)      برنامه های مالی بلندمدت (استراتژیک):

۳)      برنامه های مالی کوتاه مدت (عملیاتی):

۴)      بودجه بندی جامع:

۵)      بودجه نقدی:

۶)      صورت های مالی تخمینی:

۷)      رابطه بین رشد فروش و نیازهای مالی:

فصل ۵ : سیاست سرمایه در گردش

۱)      چرخش وجه نقد:

۲)      استراتژی های سرمایه در گردش:

۳)      مدیریت بدهی های جاری:

۴)      اعتبارات تجاری:

۵)      وام بانکی:

۶)      تأمین مالی از محل حساب های دریافتنی:

۷)      تأمین مالی با وثیقه قرار دادن موجودی کالا:

۸)      مدیریت دارایی های جاری:

۹)      مدیریت اوراق بهادار قابل فروش:

۱۰)   مدیریت حساب های دریافتنی:

۱۱)   سیاست مدیریت اعتبارات:

۱۲)   ریسک اعتباری:

۱۳)   مدیریت موجودی کالا:

۱۴)   مدل تصمیم گیری موجودی کالا:

۱۵)   اجاره:

۱۶)   انواع اجاره بلندمدت:

۱۷)   انواع قراردادهای اجاره بلندمدت:

۱۸)   شیوه ثبت حسابداری اجاره:

۱۹)   تأمین مالی از راه اجاره دارایی ها:

۲۰)   تصمیم گیری در مورد خرید یا اجاره:

فصل ۶ : بودجه بندی سرمایه

۱)      ریاضیات مالی:

۲)      تجزیه و تحلیل طرح ها:

۳)      استفاده از بودجه بندی سرمایه ای:

۴)      هدف بودجه بندی:

۵)      مفروضات بودجه بندی سرمایه ای:

۶)      مراحل ارزیابی طرح های سرمایه گذاری:

۷)      تصمیم گیری در انتخاب طرح ها:

فصل ۷ : بازده و ریسک

۱)      بازده:

۲)      ریسک:

۳)      اندازه گیری ریسک:

۴)      تئوری مطلوبیت و ریسک گریزی:

۵)      مقایسه دو طرح از نظر ریسک و بازده:

۶)      ریسک گریزی:

۷)      منابع ریسک:

۸)      انواع ریسک:

۹)      رابطه ریسک و بازده:

۱۰)   مجموعه سرمایه گذاری (Portfolio):

۱۱)   بازده مجموعه سرمایه گذاری:

۱۲)   ریسک مجموعه سرمایه گذاری:

۱۳)   تعیین پرتفولیو کارا (مجموعه کارا):

فصل ۸ : ارزش شرکت

۱)      سهام عادی:

۲)      ارزش حق تقدم:

۳)      سایر ویژگی های سهام عادی:

۴)      محاسن انتشار سهام عادی:

۵)      معایب انتشار سهام عادی:

۶)      اختیار خرید سهام عادی:

۷)      اختیار فروش:

۸)      انواع ارزش سهام عادی:

۹)      تأثیر عوامل مختلف بر قیمت سهام:

۱۰)   روش ضریب قیمت به سود هر سهم ():

۱۱)   سهام ممتاز:

۱۲)   ویژگی های سهام ممتاز:

۱۳)   انواع سهام ممتاز:

۱۴)   سهام ممتاز و ریسک مالی:

۱۵)   ارزش سهام ممتاز:

۱۶)   مزایای سهام ممتاز:

۱۷)   نقاط ضعف انتشار سهام ممتاز:

۱۸)   اوراق قرضه:

۱۹)   انواع اوراق قرضه:

۲۰)   مزایای صدور اوراق قرضه برای شرکت:

۲۱)   معایب اوراق قرضه:

۲۲)   بازده اوراق قرضه:

۲۳)   ریسک اوراق قرضه:

۲۴)   ارزش اوراق قرضه:

فصل ۹ : هزینه سرمایه و ساختار سرمایه

۱)      هزینه سرمایه:

۲)      محاسبه نرخ هزینه سرمایه شرکت (WACC):

۳)      مقایسه نرخ هزینه سرمایه سهام عادی، سهام ممتاز، سود انباشته و بدهی:

۴)      محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت (WACC):

۵)      رابطه متقابل بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش شرکت:

۶)      تغییرات ساختار سرمایه:

۷)      هزینه نهایی سرمایه:

۸)      ساختار سرمایه:

۹)      بازده :

۱۰)  تعیین روش تأمین مالی در سطوح مختلف ():

۱۱)   تعیین ساختار سرمایه با توجه به ریسک مالی:

۱۲)   تجزیه و تحلیل ریسک و بازده:

فصل ۱۰ : تقسیم سود

۱)      چند درصد سود را تقسیم کنیم بهتر است؟

۲)      عوامل مؤثر بر تقسیم سود:

۳)      تئوری های تقسیم سود:

۴)      مدل گوردون و والتر:

۵)      سیاست های متداول تقسیم سود:

۶)      روش های پرداخت سود:

2 thoughts on “جزوه کتاب مدیریت مالی دکتر رضا تهرانی

پاسخ دهید