جزوه کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم دکتر علی رضائیان

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

تألیف: دکتر علی رضائیان

انتشارات: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

08


قیمت کتاب ۷۰۰۰ تومان (pdf)
نوع فایل پی دی اف در قالب فایل فشرده zip
فایل پاورپوینت هر فصل و همچنین فایل word جزوات قابل سفارش می باشند.
برای تهیه و دانلود این جزوه بر روی پرداخت آنلاین در زیر کلیک کنید.
new-pardakht-anline

فهرست مطالب

فصل ۱ : نگاهی کلی بر سیستم ها

۱)      سیر تحول علم مدیریت:

۲)      تفکر سیستمی:

۳)      نظریه عمومی سیستم ها: منشاء و نحوه شکل گیری:

۴)      ویژگی های نظریه عمومی سیستم ها:

۵)      علم کنترل و ارتباطات (سایبرنتیک):

۶)      کاربرد نظریه های عمومی سیستم ها و علم کنترل و ارتباطات در سازمان ها:

۷)      طبقه بندی سیستم ها بر اساس میزان پیچیدگی:

۸)      تأثیر نظریه عمومی سیستم ها بر مطالعه سازمان ها:

فصل ۲ : مبانی سیستم (برای دانلود فایل پاورپوینت این فصل اینجا کلیک کنید)

۱)      تعریف سیستم:

۲)      نمایش هندسی سیستم:

۳)      عناصر سیستم:

۴)      روابط:

۵)      ویژگی ها:

۶)      پویایی سیستم:

۷)      مرز سیستم:

۸)      تعادل و تخصص:

۹)      انواع سلول ها:

۱۰)   محیط سیستم:

۱۱)   سلسله مراتب سیستم ها:

۱۲)   سیستم های باز و بسته:

۱۳)   ویژگی های سیستم باز:

۱۴)   اهمیت نگرش سیستمی:

۱۵)   سیستم های همشکل:

۱۶)   سازگاری سیستم:

۱۷)   ویژگی های کارکردی (رفتاری) یا ساختاری سیستم:

۱۸)   انواع رفتار سیستم:

۱۹)   آرایش درونی سیستم:

فصل ۳ : علم کنترل و ارتباطات

۱)      طبقه بندی سیستم ها بر اساس میزان کنترل پذیری:

۲)      بازخور به مثابه ابزاری برای کنترل:

۳)      نمودار خانه ای:

۴)      سیستم های مدار بسته:

۵)      سیستم های مدار باز:

۶)      نمودار خانه ای و نظریه عمومی سیستم ها:

۷)      سیستم های بازخور نوع اول (سیستم های خودکار حفظ کننده هدف):

۸)      سیستم های باخور نوع دوم (سیستم های خودکار تغییر دهنده هدف):

۹)      سیستم های بازخور نوع سوم (سیستم های هوشمند تغییر دهنده هدف):

۱۰)   کنترل و قانون ضرورت تنوع:

۱۱)   پیچیدگی و جعبه سیاه:

۱۲)   پیچیدگی:

۱۳)   جعبه سیاه:

۱۴)   نظریه اطلاعات و نظریه ارتباطات:

۱۵)   نظریه اطلاعات:

۱۶)   اندازه گیری میزان اطلاعات:

۱۷)   ظرفیت مسیر:

۱۸)   نظریه اطلاعات و سازمان:

۱۹)   نگرش جدید سیستمی:

فصل ۴ : شناخت خرده سیستم ها و ساده سازی الگوی تعاملی آنها

۱)      شناخت خرده سیستم ها:

۲)      خرده سیستم های هر سیستم:

۳)      فراگرد تعریف خرده سیستم ها:

۴)      روش های شناخت خرده سیستم ها:

۵)      جداسازی (تفکیک):

۶)      کاربرد جداسازی و تفکیک در مدیریت پروژه (ساختار تجزیه کار):

۷)      ساده سازی الگوی تعاملی خرده سیستم ها:

۸)      روش ساده سازی:

۹)      بهینه سازی بخشی:

فصل ۵ : ساز و کار تداوم حیات سازمان ها در محیط های پویا

۱)      تعریف محیط سازمان (نگرش سیستمی):

۲)      تعامل سازمان و محیط:

۳)      متغیرها و پارامترها:

۴)      هدفمندی و اطلاع گیری در سیستم های باز:

۵)      ماهیت سیستم پیمایش:

۶)      شدت پیمایش:

۷)      روش های پیمایش:

فصل ۶ : مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل و طراحی نظام یافته سیستم

۱)      چرخه حیات ایجاد سیستم:

۲)      الف) چرخه حیات سنتی تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم:

۳)      ب) چرخه حیات نظام یافته تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم:

۴)      مدل های منطقی و فیزیکی:

فصل ۷ : شناخت بافت سازمانی (برای دانلود فایل پاورپوینت این فصل اینجا کلیک کنید)

۱)      روش عوامل حیاتی موفقیت:

۲)      مطالعه سازمان:

۳)      انتخاب افراد برای مصاحبه:

۴)      برنامه ریزی و انجام مصاحبه:

۵)      روش نمودار محتوایی:

۶)      علائم نمودار محتوایی:

۷)      سطوح سه گانه نمودار محتوایی:

۸)      ارزش نمودار محتوایی:

فصل ۸ : فنون نظام یافته تجزیه و تحلیل و طراحی

۱)      نمودار جریان اطلاعات:

۲)      علائم نمودار جریان اطلاعات:

۳)      خانه های پردازش:

۴)      ساختار نمودار جریان اطلاعات:

۵)      تفکیک نظام یافته یا هموارسازی نمودارهای جریان اطلاعات:

۶)      نمودار سیستم:

۷)      علائم نمودار سیستم:

۸)      ساختار نمودار سیستم:

۹)      سطوح نمودار سیستم:

۱۰)   مقایسه نمودار جریان اطلاعات، نمودار سیستم و نمودار برنامه:

فصل ۹ : طراحی و برنامه ریزی سیستم (برای دانلود فایل پاورپوینت این فصل اینجا کلیک کنید)

۱)      هدف سیستم:

۲)      ضرورت طراحی سیستم بهینه:

۳)      اهداف طراحی سیستم:

۴)      ضرورت طراحی سیستم جامع:

۵)      اهداف طراحی سیستم جامع:

۶)      مفروضات زیربنایی طراحی سیستم:

۷)      ضرورت طراحی گام به گام سیستم:

۸)      ویژگی های طراح یا تحلیلگر:

۹)      ضرورت آشنایی طراح با سازمان:

۱۰)   عوامل انسانی در طراحی سیستم:

۱۱)   علل مقاومت کارکنان:

۱۲)   راه های غلبه بر مقاومت کارکنان:

۱۳)   طراحی پروژه:

۱۴)   معیارهای ارزیابی یک پروژه:

۱۵)   تعیین اهداف کوتاه مدت پروژه:

۱۶)   طرح پیشنهادی یک پروژه:

۱۷)   ساختار تجزیه کار و مدیریت پروژه:

۱۸)   نمودار جریان کار:

۱۹)   انواع نمودار جریان کار:

۲۰)   فنون برنامه ریزی سیستم و ساختار تجزیه کار:

۲۱)   انتخاب بهترین روش:

۲۲)   شبکه مسیر بحرانی:

۲۳)   نمودار پرت (فن ارزشیابی و بازنگری برنامه):

۲۴)   نمودار میله ای گانت و کاربرد آن:

فصل ۱۰ : طراحی مفهومی سیستم جدید

۱)      مفاهیم طراحی خام (مفهومی):

۲)      مراحل طراحی مفهومی:

۱۱ : طراحی تفصیلی سیستم جدید

۱)      هدف طراحی تفصیلی سیستم:

۲)      ضرورت آگاهی اعضای سازمان از هدف و نحوه طراحی سیستم:

۳)      طراحی تفصیلی سیستم:

۴)      برنامه ریزی پروژه:

۵)      کنترل پروژه:

۶)      تشخیص شاخص های غالب و داد و ستد برای سیستم:

۷)      نحوه کسب اطلاعات:

فصل ۱۲ : استقرار، ارزیابی و نگهداری سیستم (برای دانلود فایل پاورپوینت این فصل اینجا کلیک کنید)

۱)      روش های استقرار سیستم:

۲)      برنامه ریزی استقرار:

۳)      برنامه آزمایش سیستم:

۴)      کنترل و نگهداری سیستم:

۵)      محدود یت های نگهداری سیستم:

۶)      برنامه ریزی نگهداری سیستم: