جزوات كارشناسي ارشد مديريت

جزوه کتاب مدیریت مالی دکتر رضا تهرانی

مدیریت مالی

تألیف: دکتر رضا تهرانی

انتشارات: نگاه دانش

قیمت فایل ۱۵۰۰۰ تومان (pdf)

نوع فایل پی دی اف در قالب فایل فشرده zip

فایل پاورپوینت هر فصل و همچنین فایل word جزوات قابل سفارش می باشد.

برای تهیه و دانلود این جزوه بر روی پرداخت آنلاین در زیر کلیک کنید.

new-pardakht-anline


فهرست مطالب مندرج در ادامه مطلب

فصل ۱ : کلیات

۱)      تعریف مدیریت مالی:

۲)      هدف مدیریت مالی:

۳)      هدف سودآوری:

۴)      تعیین هدف های مالی:

۵)      هدف مدیریت مالی و منافع اجتماعی:

۶)      وظایف مدیریت مالی:

۷)      محیط عملیاتی مدیریت مالی:

۸)      سازمان های تجاری:

۹)      محیط اقتصادی:

۱۰)   روابط نمایندگی:

۱۱)   هزینه نمایندگی:

۱۲)   دارایی مالی:

۱۳)   بازار مالی:

۱۴)   کارکردهای بازار مالی:

۱۵)   طبقه بندی بازارهای مالی:

۱۶)   مؤسسه های مالی:

۱۷)   بازار کارا:

۱۸)   انواع کارایی:

۱۹)   اشکال مختلف بازار کارا:

فصل ۲ : تجزیه و تحلیل صورت های مالی

۱)      صورت های مالی:

۲)      ترازنامه:

۳)      صورت حساب سود و زیان:

۴)      صورت حساب سود و زیان جامع:

۵)      گردش حساب سود (زیان) انباشته:

۶)      صورت گردش جریان وجوه نقد:

۷)      تجزیه و تحلیل نسبت های مالی:

۸)      نسبت های نقدینگی:

۹)      نسبت های فعالیت (کارایی):

۱۰)   نسبت های اهرمی:

۱۱)   نسبت های سودآوری:

۱۲)   تغییر در نسبت های مالی:

فصل ۳ : برنامه ریزی سود، تجزیه تحلیل اهرم ها

۱)      برنامه ریزی سود و تجزیه و تحلیل اهرم ها:

۲)      تجزیه و تحلیل نقطه سربه سر:

۳)      تجزیه و تحلیل هزینه ها:

۴)      تجزیه و تحلیل فروش:

۵)      تجزیه و تحلیل تغییرات سود:

۶)      تجزیه و تحلیل اهرم ها:

۷)      درجه اهرم عملیاتی:

۸)      ریسک تجاری:

۹)      رابطه  EPS – EBIT:

۱۰)   نقطه سر به سر مالی:

۱۱)   درجه اهرم مالی:

۱۲)   ریسک مالی:

۱۳)   درجه اهرم مرکب:

۱۴)   نقطه سر به سر مرکب:

۱۵)   ریسک کل شرکت:

۱۶)   تغییرات درجه اهرم عملیاتی / مالی / مرکب:

۱۷)   محاسن و معایب اهرم ها:

فصل ۴ : برنامه ریزی (بودجه بندی) مالی (برای دانلود پاورپوینت این فصل اینجا کلیک کنید)

۱)      برنامه ریزی (بودجه بندی) مالی:

۲)      برنامه های مالی بلندمدت (استراتژیک):

۳)      برنامه های مالی کوتاه مدت (عملیاتی):

۴)      بودجه بندی جامع:

۵)      بودجه نقدی:

۶)      صورت های مالی تخمینی:

۷)      رابطه بین رشد فروش و نیازهای مالی:

فصل ۵ : سیاست سرمایه در گردش

۱)      چرخش وجه نقد:

۲)      استراتژی های سرمایه در گردش:

۳)      مدیریت بدهی های جاری:

۴)      اعتبارات تجاری:

۵)      وام بانکی:

۶)      تأمین مالی از محل حساب های دریافتنی:

۷)      تأمین مالی با وثیقه قرار دادن موجودی کالا:

۸)      مدیریت دارایی های جاری:

۹)      مدیریت اوراق بهادار قابل فروش:

۱۰)   مدیریت حساب های دریافتنی:

۱۱)   سیاست مدیریت اعتبارات:

۱۲)   ریسک اعتباری:

۱۳)   مدیریت موجودی کالا:

۱۴)   مدل تصمیم گیری موجودی کالا:

۱۵)   اجاره:

۱۶)   انواع اجاره بلندمدت:

۱۷)   انواع قراردادهای اجاره بلندمدت:

۱۸)   شیوه ثبت حسابداری اجاره:

۱۹)   تأمین مالی از راه اجاره دارایی ها:

۲۰)   تصمیم گیری در مورد خرید یا اجاره:

فصل ۶ : بودجه بندی سرمایه

۱)      ریاضیات مالی:

۲)      تجزیه و تحلیل طرح ها:

۳)      استفاده از بودجه بندی سرمایه ای:

۴)      هدف بودجه بندی:

۵)      مفروضات بودجه بندی سرمایه ای:

۶)      مراحل ارزیابی طرح های سرمایه گذاری:

۷)      تصمیم گیری در انتخاب طرح ها:

فصل ۷ : بازده و ریسک

۱)      بازده:

۲)      ریسک:

۳)      اندازه گیری ریسک:

۴)      تئوری مطلوبیت و ریسک گریزی:

۵)      مقایسه دو طرح از نظر ریسک و بازده:

۶)      ریسک گریزی:

۷)      منابع ریسک:

۸)      انواع ریسک:

۹)      رابطه ریسک و بازده:

۱۰)   مجموعه سرمایه گذاری (Portfolio):

۱۱)   بازده مجموعه سرمایه گذاری:

۱۲)   ریسک مجموعه سرمایه گذاری:

۱۳)   تعیین پرتفولیو کارا (مجموعه کارا):

فصل ۸ : ارزش شرکت

۱)      سهام عادی:

۲)      ارزش حق تقدم:

۳)      سایر ویژگی های سهام عادی:

۴)      محاسن انتشار سهام عادی:

۵)      معایب انتشار سهام عادی:

۶)      اختیار خرید سهام عادی:

۷)      اختیار فروش:

۸)      انواع ارزش سهام عادی:

۹)      تأثیر عوامل مختلف بر قیمت سهام:

۱۰)   روش ضریب قیمت به سود هر سهم ():

۱۱)   سهام ممتاز:

۱۲)   ویژگی های سهام ممتاز:

۱۳)   انواع سهام ممتاز:

۱۴)   سهام ممتاز و ریسک مالی:

۱۵)   ارزش سهام ممتاز:

۱۶)   مزایای سهام ممتاز:

۱۷)   نقاط ضعف انتشار سهام ممتاز:

۱۸)   اوراق قرضه:

۱۹)   انواع اوراق قرضه:

۲۰)   مزایای صدور اوراق قرضه برای شرکت:

۲۱)   معایب اوراق قرضه:

۲۲)   بازده اوراق قرضه:

۲۳)   ریسک اوراق قرضه:

۲۴)   ارزش اوراق قرضه:

فصل ۹ : هزینه سرمایه و ساختار سرمایه

۱)      هزینه سرمایه:

۲)      محاسبه نرخ هزینه سرمایه شرکت (WACC):

۳)      مقایسه نرخ هزینه سرمایه سهام عادی، سهام ممتاز، سود انباشته و بدهی:

۴)      محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت (WACC):

۵)      رابطه متقابل بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش شرکت:

۶)      تغییرات ساختار سرمایه:

۷)      هزینه نهایی سرمایه:

۸)      ساختار سرمایه:

۹)      بازده :

۱۰)  تعیین روش تأمین مالی در سطوح مختلف ():

۱۱)   تعیین ساختار سرمایه با توجه به ریسک مالی:

۱۲)   تجزیه و تحلیل ریسک و بازده:

فصل ۱۰ : تقسیم سود

۱)      چند درصد سود را تقسیم کنیم بهتر است؟

۲)      عوامل مؤثر بر تقسیم سود:

۳)      تئوری های تقسیم سود:

۴)      مدل گوردون و والتر:

۵)      سیاست های متداول تقسیم سود:

۶)      روش های پرداخت سود:

جزوات كارشناسي ارشد مديريت

جزوه کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر سید رضا سید جوادین

مبانی سازمان و مدیریت

تألیف: دکتر سید رضا سید جوادین
انتشارات نگاه دانش

قیمت فایل ۱۵۰۰۰ تومان (pdf)
نوع فایل پی دی اف در قالب فایل فشرده zip
فایل پاورپوینت هر فصل و همچنین فایل word جزوات قابل سفارش می باشند.
برای تهیه و دانلود این جزوه بر روی پرداخت آنلاین در زیر کلیک کنید.
new-pardakht-anline

فهرست مطالب مندرج

 

فصل ۱ : مفاهیم اساسی سازمان

۱)      تعریف سازمان:

۲)      ابعاد سازمان:

۳)      تعاریف اصطلاحات و واژه های سازمانی:

فصل ۲ : مفاهیم اساسی مدیریت

۱)      تعریف مدیریت:

۲)      مدیران چه کسانی هستند؟

۳)      مدیران چه کارهایی انجام می دهند:

۴)      مدیریت به عنوان علم، هنر یا حرفه:

۵)      مدیریت موفق و مؤثر:

۶)      مهارت های مدیران:

فصل ۳ : مثال هایی از طبقه بندی نظریه های سازمان و مدیریت

فصل ۴ : فردریک وینسلو تیلور مکتب مدیریت علمی

۱)      فردریک وینسلو تیلور ( ۱۹۱۷ – ۱۸۵۶ ):

۲)      فرانک ( ۱۹۲۴ – ۱۸۶۸ ) و لیلیان (۱۹۷۲ – ۱۸۷۸ ) گیلبرت:

۳)      هنری گانت ( ۱۹۱۹ – ۱۸۶۱ ):

۴)      نقاط قوت و ضعف مدیریت علمی:

فصل ۵ : اصول گرایان

۱)      هانری فایول ( ۱۹۲۵ – ۱۸۴۱ ):

۲)      لوتر گیولیک:

۳)      ال. اف. اورویک:

۴)      ای. اف. ال. بریچ:

فصل ۶ : بوروکراسی

۱)      بوروکراسی پس از وبر:

۲)      الف) مدل های ناشی از آثار پیش بینی نشده رفتار انسانی در سازمان های دیوانسالارانه یا بوروکراسی:

۳)      ب) عملکردهای مثبت بوروکراسی:

۴)      مسائل اساسی ناشی از بوروکراسی:

فصل ۷ : روانشناسی صنعتی و ارزیابی مکاتب کلاسیک

۱)      دیدگاه های کلاسیک در مقایسه با یکدیگر:

۲)      ارزیابی مکاتب کلاسیک:

فصل ۸ : آزمایش های هاثورن و نهضت روابط انسانی

۱)      مطالعه هاثورن:

۲)      مرحله اول: آزمایش های روشنایی (۱۹۲۷ – ۱۹۲۴) توسط دیکسون:

۳)      مرحله دوم: اتاق نصب تقویت کننده ها (۱۹۲۹ – ۱۹۲۷):

۴)      مرحله سوم: آزمایش مصاحبه (۱۹۳۰ – ۱۹۲۸):

۵)      مرحله چهارم: اتاق سیم پیچی (۱۹۳۵ – ۱۹۳۲):

۶)      مرحله پنجم: روابط کارکنان (۱۹۳۹):

۷)      درس های ناشی از مطالعه هاثورن:

۸)      نهضت روابط انسانی:

۹)      محدودیت های مکتب روابط انسانی:

۱۰)   خدمات مکتب روابط انسانی:

فصل ۹ : تجدید نظر طلبان

۱)      ماری پاکر فالت (۱۹۳۳ –  ۱۸۶۸):

۲)      چستر بارنارد (۱۹۶۱ – ۱۸۸۶):

۳)      هربرت سایمون (۱۹۱۶):

فصل ۱۰ : رفتار سازمانی و منابع انسانی

۱)      اریک فروم:

۲)      مازلو (۱۹۷۰ – ۱۹۰۸):

۳)      داگلاس مک گریگور (۱۹۶۴ – ۱۹۰۶):

۴)      کریس آرگریس:

۵)      رفتارگرایی و علوم رفتاری:

فصل ۱۱ : مکتب مدیریت کمی

۱)      پژوهش عملیاتی:

۲)      علم مدیریت:

فصل ۱۲ : مکاتب تکاملی مدیریت

۱)      نگرش سیستمی:

۲)      نظریه عمومی سیستم ها:

۳)      علم کنترل و ارتباطات:

فصل ۱۳ : طبقه بندی سیستم ها

۱)      طبقه بندی سیستم ها براساس میزان پیچیدگی:

۲)      طبقه بندی سیستم بر اساس مفاهیم مرز و منابع:

۳)      ویژگی های سیستم های باز:

۴)      طبقه بندی سیستم بر اساس سخت افزار و نرم افزاری بودن (نگرش مهندسی):

۵)      طبقه بندی سیستم های بر مبنای میزان تغییر و تحول، هدف و ارتباط با فرض باز بودن کلیه سیستم ها:

۶)      سازمان در قالب سیستم:

فصل ۱۴ : نظریه اقتضاء

۱)      لارنس و لورچ و بیان نظریه اقتضایی سازمان بر اساس ساختار و محیط:

۲)      برنز و استاکر:

۳)      جون وودوارد:

۴)      گروه آستون (پو، هیکسون و دیگران):

۵)      چارلز پرو:

۶)      جیمز تامپسون:

۷)      فرد امری و اریک تریست:

فصل ۱۵ : نهضت نوین در روابط انسانی

۱)      ادگار اچ. شاین:

۲)      دبلیو ادواردز دمینگ:

۳)      توماس جی پیترز و رابرت اچ واترمن:

۴)      پیتر دراکر:

۵)      تئوری Z :

فصل ۱۶ : جنگل نظریه های مدیریت

۱)      رهیافت تجربی یا موردی:

۲)      رهیافت رفتار متقابل افراد:

۳)      رهیافت رفتار گروهی:

۴)      رهیافت همکاری نظام های اجتماعی یا سیستم های اجتماعی – تعاونی:

۵)      رهیافت سیستم های اجتماعی – فنی:

۶)      رهیافت تصمیم گیری:

۷)      رهیافت سیستمی یا نظام گرایی:

۸)      رهیافت ریاضی یا علم مدیریت:

۹)      رهیافت اقتضایی یا موقعیتی:

۱۰)   رهیافت نقش های مدیری:

۱۱)   رهیافت عملیاتی:

۱۲)   رهیافت مدیریت استراتژیک:

فصل ۱۷ : استعاره ها و دیدگاه های سازمانی

۱)      استعاره به عنوان ماشین:

۲)      استعاره به عنوان موجودی زنده:

۳)      سازمان به عنوان مغز:

۴)      سازمان به عنوان زندان روح:

۵)      سازمان به عنوان ابزار سلطه:

۶)      سازمان به عنوان فرهنگ:

۷)      سازمان به عنوان یک نظام سیاسی:

۸)      استعاره پرده نقاشی یا سازمان همانند یک اثر هنری:

۹)      سازمان همانند نظام خودآفرین:

۱۰)   سازمان به عنوان یک سیستم:

۱۱)   سازمان به عنوان چرخه حیات:

۱۲)   دیدگاه ساختاری:

۱۳)   دیدگاه منابع انسانی:

۱۴)   دیدگاه سیاسی:

۱۵)   دیدگاه نمادی:

۱۶)   دیدگاه عقلائی – اقتضایی:

۱۷)   دیدگاه مارکسیسم بنیادگرا:

۱۸)   دیدگاه مبتنی بر مبادله هزینه اقتصادی:

۱۹)   ائتلاف ذینفع های قدرتمند:

۲۰)   نظام های تولید کننده و مفهوم ساز:

۲۱)   قراردادهای اجتماعی:

فصل ۱۸ : سرمشق های نوین مدیریت

۱)      از سنتی گرایی تا فرانوین گرایی سازمانی:

۲)      دوره سکون یا سنتی:

۳)      دوره ثبات یا نوین گرایی:

۴)      تلاطم یا فرانوگرایی:

فصل ۱۹ : خلاقیت

۱)      تعاریف:

۲)      ویژگی های افراد خلاق:

۳)      شیوه های ظهور اندیشه های نو و بدیع:

۴)      فرآگرد یا فرآیند خلاقیت:

۵)      فنون خلاقیت و نوآوری:

۶)      نقش مدیر در پرورش توانای خلاقیت و نوآوری افراد:

۷)      چگونه می توان خلاقیت و نوآوری را در سازمان تسهیل کرد؟

فصل ۲۰ : مسئله یابی، حل مسئله و تصمیم گیری

۱)      حل مسئله یا اخذ تصمیم:

۲)      بررسی وضعیت:

۳)      فراگرد شناسایی مسئله:

۴)      اولویت مسائل:

۵)      انواع مسائل و تصمیمات:

۶)      حل مسائل:

۷)      موانع و حدودیت های حل مسئله:

۸)      روش های اثربخش و غیراثربخش حل مسئله:

فصل ۲۱ : مدل ها و فنون تصمیم گیری

۱)      انواع مدل های تصمیم گیری:

۲)      مبانی و فنون انتخاب گزینه های در تصمیم گیری:

۳)      فنون جدید تصمیم گیری در عدم اطمینان:

۴)      فنون تصمیم گیری در علم مدیریت:

فصل ۲۲ : برنامه ریزی

۱)      اهمیت برنامه ریزی:

۲)      برنامه چیست؟

۳)      سلسله مراتب انواع برنامه ها:

۴)      عوامل محیطی مؤثر بر برنامه ریزی:

۵)      محدوده سازمانی و برنامه ریزی:

۶)      انواع برنامه ریزی:

۷)      گام های برنامه ریزی:

۸)      مدت برنامه ریزی:

۹)      اصل تعهدات:

۱۰)   کاربرد اصل تعهدات:

۱۱)   اهمیت انعطاف در برنامه ریزی:

۱۲)   برنامه ریزی مؤثر:

۱۳)   محاسن برنامه ریزی:

۱۴)   محدودیت های برنامه ریزی:

۱۵)   پروژه:

۱۶)   فنون برنامه ریزی:

۱۷)   قواعد ترسیم شبکه:

۱۸)   مزایای برنامه ریزی شبکه:

۱۹)   روش ارزیابی و تجدیدنظر برنامه (پرت):

۲۰)   هدف های پرت:

۲۱)   طرح ریزی شبکه با استفاده از پرت:

فصل ۲۳ : برنامه ریزی استراتژیک یا راهبردی

۱)      تعریف برنامه ریزی استراتژیک:

۲)      ابعاد و اهمیت تصمیمات استراتژیک:

۳)      سه سطح استراتژی:

۴)      فرآیند مدیریت استراتژیک:

۵)      برنامه ریزی استراتژیک:

۶)      نقش مدیریت سازمان در فرآیند مدیریت استراتژیک:

۷)      انواع استراتژی:

۸)      ارزیابی و انتخاب استراتژی:

۹)      اجرای استراتژی:

۱۰)   کنترل استراتژیک، راهنمایی و ارزیابی استراتژی:

فصل ۲۴ : سازماندهی

۱)      ماهیت سازماندهی:

۲)      سازمان رسمی و غیررسمی:

۳)      ساختار سازمانی و فرآیند سازماندهی:

۴)      قلمرو ساختارهای سازمانی:

۵)      انواع ساختارهای سازمان:

۶)      اشکال سازمان های آینده:

۷)      سازمان های مجازی:

۸)      سازمان با واحدهای مستقل:

۹)      سازمان بدون مرز:

فصل ۲۵ : صف و ستاد

۱)      ماهیت صف و ستاد:

۲)      واحدهای صف و ستاد:

۳)      صف مطلق:

۴)      اختیارات تخصصی:

۵)      سرپرستی چندجانبه(اختیارات تخصصی چندجانبه مدیران عملیاتی):

۶)      اهمیت تمایز بین صف و ستاد:

۷)      انواع ستاد:

۸)      علت اختلاف صف و ستاد در یک سازمان:

فصل ۲۶ : تفویض اختیار و عدم تمرکز

۱)      فرآیند تفویض اختیار:

۲)      مزایای تفویض اختیار:

۳)      موانع تفویض اختیار:

۴)      اصول مؤثر تفویض اختیار:

۵)      ساختارهای ناشی از تفویض اختیار و عدم تمرکز:

فصل ۲۷ : هماهنگی

۱)      مفهوم هماهنگی:

۲)      ماهیت هماهنگی:

۳)      نیاز به هماهنگی:

۴)      هماهنگی و ارتباطات:

۵)      اصول هماهنگی از نظر مری پارکر فالت:

۶)      روش هماهنگی:

فصل ۲۸ : هدایت

۱)      رهبری:

۲)      سبک رهبری:

۳)      الگوهای رهبری:

۴)      مسائل نوین در رهبری:

فصل ۲۹ : انگیزش

۱)      مروری بر نخستین نظریات انگیزش:

۲)      نظریات معاصر انگیزش:

۳)      نظریه سلسله مراتب نیازها:

۴)      نظریه انگیزش و بهداشت روانی:

۵)      مقایسه نظریه های سلسله مراتب نیازها و نظریه انگیزش و بهداشت روانی:

۶)      نظریه دو ساحتی انسان یا نظریه x و y:

۷)      نظریه نیازهای زیستی، تعلق و رشد (ERG):

۸)      نیازهای سه گانه مک کللند:

۹)      نظریه انتظار:

۱۰)   نظریه انتظار و عدالت:

۱۱)   نظریه برابری:

۱۲)   نظریه اسناد:

۱۳)   نظریه هدف گذاری:

۱۴)   نظریه تقویت یا شرطی کردن عامل:

۱۵)   به کارگیری نظریات انگیزشی:

فصل ۳۰ : ارتباطات

۱)      اهمیت ارتباطات:

۲)      فرآیند ارتباطات و عناصر اساسی آن:

۳)      انواع ارتباطات:

۴)      موانع ارتباطات بین افراد:

۵)      روش های بهبود پیام و حذف موانع ارتباطات:

۶)      ارتباطات در سازمان:

۷)      چگونگی حذف موانع ارتباطی در سازمان:

فصل ۳۱ : کنترل

۱)      مفهوم و اهمیت کنترل:

۲)      تعاریف کنترل:

۳)      فرآیند کنترل:

۴)      تدابیر کنترل و نظارت:

۵)      انواع کنترل:

۶)      ویژگی های کنترل مؤثر:

۷)      عوامل مؤثر در کنترل:

۸)      ایجاد کنترل مؤثر:

۹)      نقش اطلاعات و رایانه در کنترل:

۱۰)   مشکلات کنترل:

فصل ۳۲ : نظارت و بازخورد، پیش نیاز کنترل رفتاری

۱)      تعریف و خواص بازخورد:

۲)      پیچیدگی بازخورد:

۳)      منابع بازخورد:

۴)      نظارت و بازخورد:

۵)      کاربردهای بازخورد:

فصل ۳۳ : مدیریت منابع انسانی

۱)      مدیریت در ابعاد اداره انسانی:

۲)      وظایف مدیریت منابع انسانی:

۳)      مقاصد و اهداف وظایف و فعالیت های مدیریت اداره کارکنان و منابع انسانی:

۴)      نقش های ناشی از فعالیت های ستادی مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی:

فصل ۳۴ : تخصیص منابع و امکانات

۱)      مدیریت بازاریابی:

۲)      وظایف مدیر بازاریابی:

۳)      مدیریت مالی:

۴)      وظایف مدیر مالی:

۵)      ابزارهای مالی:

۶)      مدیریت لجستیک:

۷)      استفاده از منابع حقوقی:

اجزای مهارت های انسانی مؤثر:

جزوات كارشناسي ارشد مديريت

جزوه کتاب مبانی مدیریت استیفن رابینز و دیوید ای.دی سنزو

مبانی مدیریت

تألیف: استیفن پی رابینز – دیوید ای. دی سنزو

ترجمه: دکتر سیدمحمد اعرابی، محمدعلی حمید رفیعی و بهروز اسراری ارشاد

انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی


قیمت فایل ۱۵۰۰۰ تومان (pdf)
نوع فایل پی دی اف در قالب فایل فشرده zip
فایل پاورپوینت هر فصل و همچنین فایل word جزوات قابل سفارش می باشند.
برای تهیه و دانلود این جزوه بر روی پرداخت آنلاین در زیر کلیک کنید.
new-pardakht-anline

فهرست مطالب مندرج

فصل ۱ : مدیریت و مدیران

۱)      مدیران چه کسانی هستند و کجا کار می کنند؟

۲)      سه ویژگی مشترک همه سازمان ها کدامند؟

۳)      وجه تمایز مدیران و کارکنان عملیاتی چیست؟

۴)      مدیران چه عناوینی را در سازمان ها دارند؟

۵)      مدیریت را چگونه تعریف می کنیم؟

۶)      چهار وظیفه مدیریت کدامند؟

۷)      نقش های مدیریت کدام اند؟

۸)      آیا شغل مدیر جهانی است؟

۹)      آیا مدیریت سازمان های انتفاعی و غیرانتفاعی یکی است؟

۱۰)   چقدر به مدیران اهمیت داده می شود؟

۱۱)   چرا باید به مطالعه مدیریت پرداخت؟

۱۲)   چگونه مدیریت را مطالعه کنیم؟

۱۳)   نگرش فرآیندی چیست؟

۱۴)   چگونه نگرش سیستمی می تواند مفاهیم مدیریت را یکپارچه نماید؟

۱۵)   نگرش اقتضایی در مطالعه مدیریت چیست؟

فصل ۲ : چهره متحول مدیریت

۱)      نیروهای تغییر در محیط:

۲)      آیا رقابت جهانی وجود دارد؟

۳)      چگونه جهانی شدن بر اقدامات مدیریتی تأثیر می گذارد؟

۴)      چرا بر تکنولوژی تأکید می شود؟

۵)      جامعه چه انتظاراتی از مدیران دارد؟

۶)      چرا بر کارآفرینی تأکید می شود؟

۷)      سازمان معاصر:

۸)      چرا باید به کیفیت توجه فزاینده داشت؟

۹)      چرا باید مدیران به جای تغییرات تدریجی به تغییرات سریع فکر کنند؟

۱۰)   چرا سازمان ها کارکنان خود را از کار برکنار می کنند؟

۱۱)   چرا بر انعطاف پذیری و موقتی بودن کارمندان تأکید می شود؟

۱۲)   مدیر معاصر:

۱۳)   چگونه مدیران به مربیان دارای اختیار تبدیل می شوند؟

۱۴)   چگونه مدیران اخلاقیات خود را بهبود می بخشند؟

فصل ۳ : مبانی برنامه ریزی

۱)      تعریف برنامه ریزی:

۲)      چرا مدیران باید به صورت رسمی برنامه ریزی کنند؟

۳)      انتقادات وارده بر برنامه ریزی رسمی چیست؟

۴)      آیا برنامه ریزی عملکرد سازمانی را بهبود می بخشد؟

۵)      انواع برنامه:

۶)      چگونه برنامه های استراتژیک و عملیاتی متمایز می شوند؟

۷)      برنامه ها در کدام جدول های زمانی وجود دارند؟

۸)      برنامه های کلی و تفصیلی چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

۹)      چگونه برنامه های یکبار مصرف از برنامه های چندبار مصرف متمایز می شوند؟

۱۰)   مدیریت بر مبنای هدف (MBO) چیست؟

۱۱)   عناصر مشترک مدیریت بر مبنای هدف کدام اند؟

۱۲)   آیا مدیریت بر مبنای هدف نتیجه بخش است؟

۱۳)   آیا اهداف نقاط ضعفی هم دارند؟

۱۴)   اهمیت استراتژی سازمانی:

۱۵)   فرآیند مدیریت استراتژیک چگونه عمل می کند؟

۱۶)   چگونه استراتژی ها تدوین می شود؟

۱۷)   پس از تدوین استراتژی چه اتفاقی رخ می دهد؟

۱۸)   TQM به عنوان یک اسلحه استراتژیک:

۱۹)   کارآفرینی چیست؟

۲۰)   آیا کارآفرینان همگی دارای ویژگی های مشابه هستند؟

فصل ۴ : روش ها و ابزارهای برنامه ریزی

۱)      بررسی محیط:

۲)      پویشگری محیطی چیست؟

۳)      انواع گوناگون پیش بینی چیست؟

۴)      انواع مختلف روش های پیش بینی چیست؟

۵)      الگوبرداری چگونه به کار می آید؟

۶)      سری های ISO 9000  (۱۹۸۷) چیست؟

۷)      بودجه:

۸)      انواع اصلی بودجه:

۹)      چگونه بودجه افزایشی با بودجه بندی بر مبنای صفر فرق می کند؟

۱۰)   چگونه از نمودار گانت استفاده می کنید؟

۱۱)   تجزیه و تحلیل شبکه پرت چیست؟

۱۲)  تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر () چیست؟

۱۳)   نظریه صف (نظریه خط انتظار) چیست و چه وقت مفید است؟

۱۴)   برنامه ریزی در سطح شخصی: مدیریت زمان:

فصل ۵ : مبنای تصمیم گیری

۱)      فرآیند تصمیم گیری:

۲)      تصمیم گیری: الگوی عقلایی:

۳)      تصمیم گیری عقلایی محدود چیست؟

۴)      آیا در فرایند تصمیم گیری خطاهای عمومی رخ می دهد؟

۵)      چگونه مشکلات با هم فرق می کنند؟

۶)      فرق بین تصمیمات برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده چیست؟

۷)      چگونه می توانید مشکلات، انواع تصمیمات و سطوح سازمانی را با هم ترکیب کنید؟

۸)      شیوه های تصمیم گیری:

۹)      مزایای تصمیم گیری گروهی:

۱۰)   معایب تصمیم گیری گروهی:

۱۱)   چه موقع گروه ها اثربخش تر هستند؟

۱۲)   چگونه تصمیم گیری گروهی را بهبود بخشیم؟

۱۳)   فرهنگ ملی و تصمیم گیری:

فصل ۶ : تکنولوژی و طراحی فرآیندهای کار

۱)      تکنولوژی و بهره وری:

۲)      چگونه می توان تولیدات را به صورت مؤثرتری طراحی کرد؟

۳)      چگونه می توان فرآیندهای تولید را بهبود بخشید؟

۴)      چگونه می توان ارائه خدمات به مشتری را بهبود بخشید؟

۵)      چگونه فناوری، توزیع محصول را بهبود می بخشد؟

۶)      آیا ۹/۹۹ درصد به اندازه کافی خوب است؟

۷)      آیا مهندسی مجدد فرآیندهای کار را بهبود خواهد بخشید؟

۸)      اتوماسیون گردش کار چیست؟

۹)      فناوری چگونه ارتباطات داخلی را بهبود می بخشد؟

۱۰)   فناوری با چه روش هایی به تصمیم گیری کمک می کند؟

۱۱)   ابعادکلیدی در یک شغل کدامند؟

۱۲)   آیا ابعاد شغلی برداشت ما هستند یا واقعاً وجود دارند؟

۱۳)   آیا اندیشه های طراحی کار را می توان در گروه ها استفاده کرد؟

۱۴)   جدول کاری:

فصل ۷ : مبانی طراحی ساختار

۱)      عناصر ساختار:

۲)      تخصصی شدن کار چیست؟

۳)      زنجیره فرماندهی چیست؟

۴)      حیطه نظارت چیست؟

۵)      اختیار و مسئولیت چیست؟

۶)      تفاوت تمرکز و عدم تمرکز چیست؟

۷)      آیا می توانید راه های پنجگانه گروه بندی واحدهای سازمانی را مشخص کنید؟

۸)      متغیرهای اقتضایی که بر ساختار اثر می گذارند:

۹)      فرق یک سازمان مکانیکی با یک سازمان ارگانیکی در چیست؟

۱۰)   چگونه استراتژی بر ساختار اثر می گذارد؟

۱۱)   چگونه اندازه سازمان بر ساختار اثر می گذارد؟

۱۲)   چگونه فناوری بر ساختار اثر می گذارد؟

۱۳)   چگونه محیط بر ساختار اثر می گذارد؟

۱۴)   ساختار ساده چیست؟

۱۵)   دیوان سالاری های کلاسیک چگونه اند؟

۱۶)   آیا طراحی یک سازمان می تواند امتیازات دیوان سالاری را جذب و نواقص آن را حذف کند؟

۱۷)   ساختار تیم – محور (ساختار مبتنی بر تیم) چیست؟

۱۸)   چرا حرکت به سوی سازمان بدون مرز وجود دارد؟

۱۹)   فرهنگ سازمانی چیست؟

۲۰)   چگونه می توان فرهنگ ها را ارزشیابی کرد؟

۲۱)   فرهنگ سازمانی حاصل چیست؟

۲۲)   فرهنگ چگونه بر ساختار اثر می گذارد؟

فصل ۸ : مدیریت منابع انسانی

۱)      مدیران و فرآیند مدیریت منابع انسانی:

۲)      چگونه یک اتحادیه مدیریت را تحت فشار قرار می دهد؟

۳)      قانون چه اثری بر مدیریت منابع انسانی دارد؟

۴)      برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی:

۵)      چگونه یک سازمان کارمندان را ارزیابی می کند؟

۶)      چگونه نیازهای آتی سازمان به نیروی کار تعیین می شوند؟

۷)      آیا فرضی اساسی برای انتخاب دواطلبان مشاغل وجود دارد؟

۸)      مدیر کدام ابزارهای گزینشی را می تواند به کار ببرد؟

۹)      توجیه، آموزش و توسعه:

۱۰)   چگونه مستخدمان جدید را به سازمان معرفی کنیم؟

۱۱)   آموزش کارمند چیست؟

۱۲)   تفاوت توسعه و آموزش در چیست؟

۱۳)   مسیر شغلی چیست؟

۱۴)   نظام مدیریت عملکرد چیست؟

۱۵)   هنگامی که عملکرد کاهش می یابد چه اتفاقی می افتد؟

۱۶)   چگونه سطوح پرداخت تعیین می شود؟

۱۷)   چرا سازمان ها به کارکنان مزایای کارمندی می دهند؟

۱۸)   مسائل جدید در مدیریت منابع انسانی:

۱۹)   آیا  سازمان می تواند فامیلی – دوستانه باشد؟

۲۰)   آیا سازمان های معاصر موجد اضطراب اند؟

فصل ۹ : مدیریت تغییر و نوآوری

۱)      تغییر و تحول چیست؟

۲)      نیروهای لازم برای تغییر:

۳)      چگونه مدیر می تواند به عنوان عامل تغییر عمل نماید؟

۴)      دو دیدگاه پیرامون فرایند تغییر:

۵)      استعاره «آب های آرام» چیست؟

۶)      استعاره «آب های خروشان» چیست؟

۷)      چرا افراد در برابر تغییر مقاومت می کنند؟

۸)      بعضی روش های کاهش مقاومت در برابر تغییر سازمانی کدامند؟

۹)      ایجاد تغییرات در سازمان:

۱۰)   توسعه سازمانی چیست؟

۱۱)   آیا فناوری های ویژه توسعه سازمانی وجود دارد؟

۱۲)   استرس چیست؟

۱۳)   آیا علل عادی برای استرس وجود دارد؟

۱۴)   علائم استرس کدامند؟

۱۵)   خلاقیت و نوآوری چگونه با هم مرتبط شده اند؟

۱۶)   نوآوری شامل چه چیزهایی است؟

۱۷)   چگونه یک مدیر می تواند نوآوری را رواج دهد؟

فصل ۱۰ : مبانی رفتار فردی و گروهی

۱)      کانون توجه رفتار سازمانی چیست؟

۲)      اهداف رفتار سازمانی کدامند؟

۳)      نگرش ها:

۴)      آیا شخصیت می تواند معرف رفتار باشد؟

۵)      آیا ویژگی های شخصیتی می تواند عملکرد فرد را پیش بینی کند؟

۶)      چگونه شخصیت ها و شغل ها را جور کنیم؟

۷)      ادراک:

۸)      چه چیز بر ادارک اثر می گذارد؟

۹)      چگونه مدیران در مورد کارکنان قضاوت می کنند؟

۱۰)   مدیران در برآورد دیگران چه میان بر هایی را به کار می گیرند؟

۱۱)   یادگیری:

۱۲)   شرطی کردن عامل چیست؟

۱۳)   نظریه یادگیری اجتماعی چیست؟

۱۴)   مدیران چگونه می توانند رفتار را شکل دهند؟

۱۵)   چرا افراد به گروه می پیوندند؟

۱۶)   مفاهیم اساسی درک رفتار گروهی کدامند؟

فصل ۱۱ : شناخت تیم های کاری

۱)      محبوبیت تیم ها:

۲)      مراحل توسعه تیم:

۳)      آیا گروه ها و تیم های کاری یکسان هستند؟

۴)      انواع تیم های کاری:

۵)      ویژگی های تیم های کاری با عملکرد عالی:

۶)      چالش های مدیریت در ایجاد بازیکنان تیمی چیست؟

۷)      یک مدیر چگونه می تواند رفتار تیمی را شکل بدهد؟

۸)      چگونه یک مدیر می تواند به تیم نیروی دوباره ببخشد؟

۹)      چرا تیم ها در مدیریت کنترل کیفیت جامع مرکزیت دارند؟

فصل ۱۲ : انگیزش و پاداش

۱)      انگیزش و نیازهای فردی:

۲)      نظریه های اولیه انگیزش:

۳)      نظریه سلسله مراتب نیازها مازلو چیست؟

۴)      نظریه X و Y مک گرگور چیست؟

۵)      نظریه بهداشت – انگیزش هرزبرگ چیست؟

۶)      تئوری های نوین انگیزش:

۷)      نظریه سه نیاز مک کلند چیست؟

۸)      چگونه درون داده ها و پی آمدها بر انگیزش اثر می گذارند؟

۹)      چرا به نظریه انتظار به عنوان نظریه ای قابل پذیرش درباره انگیزش توجه می شود؟

۱۰)   مسائل جدید در انگیزش:

۱۱)   کلید ترغیب نیروی کار ناهمگون:

۱۲)   آیا پرداخت به کارکنان باید بر مبنای ساعت کار یاعملکرد شغلی باشد؟

۱۳)   چگونه برنامه های سهیم شدن کارکنان در مالکیت سازمان بر انگیزش اثر می گذارند؟

۱۴)   آیا مدیران می توانند موجب انگیزش کارکنانی شوند که حداقل دستمزد را می گیرند؟

فصل ۱۳ : رهبری و سرپرستی

۱)      مدیران در برابر رهبران:

۲)      نظریه ویژگی های رهبری:

۳)      نظریه های رفتار رهبری:

۴)      آیا رفتارهای مشخص رهبری وجود دارند؟

۵)      اهمیت مطالعات اوهایو چه بود؟

۶)      ابعاد رهبری در مطالعات دانشگاه میشیگان چه بوده است؟

۷)      شبکه مدیریت چیست؟

۸)      نظریه های اقتضای رهبری:

۹)      الگوی فیدلر چیست؟

۱۰)   نظریه مسیر – هدف چگونه عمل می کند؟

۱۱)   الگوی رهبری مشارکتی چیست؟

۱۲)   رهبری موقعیتی چگونه عمل می کند؟

۱۳)   نظریه رهبری کاریزماتیک چیست؟

۱۴)   تفاوت رهبران عمل گرا با رهبران تحول گرا در چیست؟

۱۵)   آیا اعتبار و اعتماد واقعاً اهمیت دارد؟

۱۶)   مسائل نوین در رهبری:

۱۷)   آیا شیوه های رهبری مردان با زنان تفاوت دارد؟

۱۸)   چگونه فرهنگ ملی بر رهبری اثر می گذارد؟

۱۹)   آیا رهبری همیشه امری مهم است؟

۲۰)   چرا سرپرستان، مدیران سطح اول شناخته می شوند؟

۲۱)   ویژگی های منحصر به فرد سرپرستی چیست؟

فصل ۱۴ : ارتباطات و مهارت های میان فردی (برای دانلود فایل پاورپوینت این فصل اینجا کلیک کنید)

۱)      مبانی ارتباطات:

۲)      ارتباطات چیست؟

۳)      فرآیند ارتباط چگونه عمل می کند؟

۴)      ارتباط گفتاری چیست؟

۵)      آیا ارتباط نوشتاری کارآمدتر از ارتباط کلامی است؟

۶)      چگونه علائم غیر کلامی بر ارتباط ها اثر می گذارند؟

۷)      چه موانعی بر سر راه ارتباط اثربخش وجود دارد؟

۸)      چگونه مدیران می توانند بر موانع ارتباط پیروز شوند؟

۹)      بینش های گوناگون در فرآیند ارتباطات:

۱۰)   توسعه مهارت های میان فردی:

۱۱)   چرا مهارت های گوش دادن فعال مهم هستند؟

۱۲)   تفاوت گوش دادن فعال و غیرفعال چیست؟

۱۳)   چگونه بازخوردی اثربخش ارائه می دهید؟

۱۴)   مهارت های تفویض اختیار چیست؟

۱۵)   مهارت های مدیریت تعارض:

۱۶)   چه ابزاری را می توانید برای کاهش تعارض به کار برید؟

۱۷)   مهارت های مذاکره کدامند؟

فصل ۱۵ : مبانی کنترل

۱)      کنترل چیست؟

۲)      اهمیت کنترل:

۳)      فرآیند کنترل:

۴)      انواع کنترل:

۵)      کیفیت سیستم کنترل اثربخش:

۶)      عوامل اقتضایی در کنترل:

۷)      جنبه های غیرکارکردی کنترل:

فصل ۱۶ : روش ها و ابزار کنترل

۱)      سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) چیست؟

۲)      فرآیند تبدیل چیست؟

۳)      کنترل نگهداری چیست؟

۴)      آیا بهبود مستمر و کنترل کیفیت یکی هستند؟

۵)      انواع نسبت های رایج تجزیه و تحلیل:

۶)      حسابرسی چیست؟

۷)      تحلیل هزینه و سود چه نقشی در کنترل بازی می کند؟

۸)      حسابداری فعالیت –  محور چیست؟

جزوات كارشناسي ارشد مديريت

جزوه کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی دکتر سیدرضا سیدجوادین

مبانی مدیریت منابع انسانی

تألیف: دکتر سیدرضا سیدجوادین

انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

10


قیمت فایل ۷۰۰۰ تومان (pdf)
نوع فایل پی دی اف در قالب فایل فشرده zip
فایل پاورپوینت هر فصل و همچنین فایل word جزوات قابل سفارش می باشند.
فایل پاورپوینت برخی فصل ها آماده شده و بقیه فصل ها بزودی اضافه خواهند شد.
پاورپوینت های آماده در فهرست زیر مقابل عنوان هر فصل درج شده اند که میتوانید بر روی آن کلیک کنید.
برای تهیه و دانلود این جزوه بر روی پرداخت آنلاین در زیر کلیک کنید.
new-pardakht-anline

فهرست مطالب مندرج

فصل ۱ : نگرشی به مدیریت در ابعاد اداره انسانی ( برای دانلود پاورپوینت این فصل اینجا کلیک کنید)

۱)      جایگاه مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان در مدیریت:

۲)      تعریف منابع انسانی و اداره کارکنان:

۳)      فعالیت های مدیریت منابع انسانی و اداره کارکنان:

۴)      فعالیت های وظیفه ای مدیریت منابع انسانی و اداره امور کارکنان:

۵)      مقاصد و اهداف وظایف و فعالیت های مدیریت منابع انسانی و اداره کارکنان:

فصل ۲ : سیر تحول مدیریت منابع انسانی

۱)      روند تدریجی و تکامل مدیریت امور کارکنان و اداره انسانی:

۲)      مفروضات منابع انسانی:

۳)      مدیریت منابع انسانی و اداره امور کارکنان به عنوان یک حرفه:

فصل ۳ : اهداف سازمان و طراحی مشاغل

۱)      استخدام یا تدارک نیرو:

۲)      تأثیر اهداف بر ایجاد کار:

۳)      طراحی مشاغل:

۴)      هدف ها و اهمیت طراحی شغل:

۵)      عوامل مؤثر بر طراحی مشاغل:

۶)      فنون طراحی مشاغل:

۷)      نظریات طراحی شغلی:

فصل ۴ : تجزیه و تحلیل شغل

۱)      تعریف اهداف و اهمیت تجزیه و تحلیل مشاغل:

۲)      کاربردهای تجزیه و تحلیل شغلی در رابطه با دیگر فعالیت های منابع انسانی:

۳)      مقایسه تجزیه و تحلیل مشاغل با دیگر حوزه های مشابه:

۴)      عوامل مؤثر بر کارشکافی:

۵)      هدایت گر تجزیه و تحلیل شغلی در سازمان:

۶)      اقدامات  اساسی جهت انجام فرآیند کارشکافی:

۷)      روش های جمع آوری اطلاعات:

۸)      تحلیل اطلاعات جمع آوری شده:

۹)      شرح شغل:

۱۰)   مشخصات شغلی:

۱۱)   شرایط احراز مشاغل یا شرایط احراز شخصی:

فصل ۵ : برنامه ریزی نیروی انسانی

۱)      تعاریف برنامه ریزی نیروی انسانی:

۲)      اهمیت برنامه ریزی نیروی انسانی:

۳)      اهداف و فرآیندهای برنامه ریزی نیروی انسانی:

۴)      متغیرهای محیطی اثر گذار بر برنامه ریزی نیروی انسانی:

۵)      مفاهیم اساسی در برنامه ریزی نیروی انسانی:

۶)      برنامه ریزی نیروی انسانی در عمل:

۷)      پیش بینی نیروی انسانی:

فصل ۶ : تأمین نیرو، انتخاب و کارمندیابی

۱)      تعادل عرضه و تقاضا:

۲)      مازاد نیروی انسانی:

۳)      کمبود نیروی انسانی:

۴)      جایگزین های کارمندیابی:

۵)      منابع و روش های تأمین نیرو از داخل:

۶)      منابع و روش های تأمین نیرو از خارج:

۷)      انتخاب:

فصل ۷ : جبران خدمات

۱)      نظام پرداخت:

۲)      انواع جبران خدمات:

۳)      عوامل خارجی مؤثر بر جبران خدمات:

۴)      مراحل راهبردی پرداخت:

۵)      نیازهای کارکنان:

۶)      تعیین اهداف جبران خدمات:

۷)      نظریات حقوق و دستمزد:

۸)      طرح های حقوق و دستمزد:

فصل ۸ : طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل

۱)      تعاریف طبقه بندی مشاغل:

۲)      اهمیت و جایگاه طبقه بندی مشاغل:

۳)      مزایا و فواید طبقه بندی مشاغل (ابعاد کاربردی):

۴)      عوامل طبقه بندی مشاغل:

۵)      سیر تکوین طبقه بندی مشاغل در جهان:

۶)      سابقه تاریخی طبقه بندی مشاغل در ایران:

۷)      مراحل عملیاتی طبقه بندی مشاغل در سازمان:

۸)      تعریف ارزشیابی شغل:

۹)      فرآیند ارزشیابی مشاغل:

۱۰)   اهداف ارزشیابی شغل:

۱۱)   ارزشیابی شغل و جبران خدمات:

۱۲)   انواع روش های ارزشیابی مشاغل:

فصل ۹ : آموزش و نقش آن در توسعه انسانی

۱)      توسعه انسانی:

۲)      اهداف و دلایل منطقی آموزش:

۳)      مزایای آموزش:

۴)      یادگیری و آموزش:

۵)      نظریه های یادگیری:

۶)      اصول یادگیری:

۷)      آموزش و پرورش:

۸)      فرآیند آموزش:

۹)      تعیین نیازهای آموزشی:

۱۰)   تعیین اهداف آموزش:

۱۱)   روش های آموزش:

۱۲)   آموزش های حین خدمت:

۱۳)   توجیه یا آموزش ورودی:

۱۴)   آموزش استاد – شاگردی:

۱۵)   آموزش دستورالعمل های شغلی:

۱۶)   گردش شغلی:

۱۷)   مربی گری و نظارت:

۱۸)   آموزش خارج از محیط کار:

۱۹)   سخنرانی:

۲۰)   روش های سمعی و بصری:

۲۱)   شبیه سازی:

۲۲)   برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی:

۲۳)   نظارت و ارزیابی در سنجش اثربخشی آزمون:

۲۴)   موضوعات مورد سنجش در ارزشیابی آموزش:

فصل ۱۰ : کار راهه یا توسعه مسیر شغلی

۱)      چرا یک برنامه بهبود کار راهه شغلی باید وجود داشته باشد؟

۲)      مفاهیم و فرآیندهای توسعه کار راهه شغلی:

۳)      مسیر پیشرفت شغلی:

۴)      موفقیت مسیر پیشرفت شغلی:

۵)      توسعه مسیر شغلی:

۶)      کارگاه های مسیر شغلی:

فصل ۱۱ : ارزیابی عملکرد

۱)      چرا نیازمند ارزشیابی عملکرد هستیم؟

۲)      معیارهای ارزشیابی عملکرد:

۳)      فنون و روش های ارزشیابی شاغلان:

۴)      بهترین روش ارزشیابی کدام است؟

۵)      چه کسانی ارزشیابی می کنند؟

۶)      اجرای ارزشیابی:

۷)      خطاهای مربوط به ارزشیابی:

۸)      ارزیابی و قانون:

فصل ۱۲ : روابط کارکنان

۱)      روابط صنعتی:

۲)      مراکز روابط صنعتی:

۳)      نظام مداخله دولتی:

۴)      اهداف اتحادیه ها:

۵)      اعمال قدرت اتحادیه ها:

۶)      نقش اتحادیه ها:

۷)      انواع اتحادیه ها:

۸)      مدیران اداره امور کارکنان:

۹)      کمیسیون دانووان:

۱۰)   مذاکره:

۱۱)   فرآیند مذاکره:

۱۲)   قراردادهای مذاکره:

فصل ۱۳ : انضباط

۱)      انضباط چیست؟

۲)      اهداف انضباط:

۳)      انواع مسائل انضباطی:

۴)      تحلیل مسائل قبل از اقدامات انضباطی:

۵)      نکات کلی در اداره انضباط:

۶)      اقدامات انضباطی:

۷)      تز استخدام توافقی:

۸)      اقدامات انضباطی ویژه گروه های کارکنان:

۹)      رهیافت های نوین انضباطی:

فصل ۱۴ : بهداشت، ایمنی و خدمات رفاهی

۱)      نگهداری کارکنان:

۲)      عل وقوع حوادث:

۳)      نظریه حادثه پذیری:

۴)      قوانین مربوط به برنامه های بهداشت و ایمنی:

۵)      استانداردهای بهداشتی و ایمنی حرفه:

۶)      نارسایی های قوانین بهداشت و ایمنی حرفه ای:

۷)      نیازمندی های نگهداری سوابق قوانین بهداشت و ایمنی:

۸)      توسعه برنامه های بهداشتی:

۹)      مدیریت فشار روانی:

۱۰)   منابع فشار روانی:

۱۱)   پیامدهای فشار روانی شدید:

۱۲)   مزایا و خدمات:

۱۳)  سابقه مزایای کارمندان:

فصل ۱۵ : روش های جدایی

۱)      چرخش:

۲)      بازنشستگی:

۳)      بازنشستگی اجباری در مقابل بازنشستگی اختیاری:

۴)      چرخه بازنشستگی:

۵)      برنامه های بازنشستگی:

۶)      طرح کالیفرنیا:

۷)      خاتمه خدمت:

۸)      اخراج:

۹)      فسخ استخدام نیروهای کلیدی:

جزوات كارشناسي ارشد مديريت

جزوه کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱ و ۲ دکتر جمشید صالحی صدقیانی و مهندس ایرج ابراهیمی

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (۱و۲)

تألیف: دکتر جمشید صالحی صدقیانی و مهندس ایرج ابراهیمی

انتشارات: نشر هستان تهران

قیمت فایل کتاب دو جلدی ۱۸۰۰۰ تومان (pdf)
نوع فایل پی دی اف در قالب فایل فشرده zip
فایل word جزوات قابل سفارش می باشند.
برای تهیه و دانلود این جزوه بر روی پرداخت آنلاین در زیر کلیک کنید.
new-pardakht-anline

فهرست مطالب جلد اول

فصل ۱ : مجموعه ها

۱)      تعریف:

۲)      نمایش مجموعه ها:

۳)      مجموعه تهی:

۴)      زیرمجموعه های یک مجموعه:

۵)      مجموعه توان:

۶)      مجموعه های مساوی:

۷)      مجموعه های جدا از هم:

۸)      مجموعه های مرجع یا جهانی:

۹)      متمم یا مکمل یک مجموعه:

۱۰)   عملیات روی مجموعه ها:

۱۱)   قوانین دمورگان:

۱۲)   تفاضل دو مجموعه:

۱۳)   خواص جابجایی و شرکت پذیری و پخشی (توزیعی) در مجموعه ها:

۱۴)   قوانین جذب:

۱۵)   افراز مجموعه ها:

۱۶)   مجموعه های متناهی و نامتناهی:

۱۷)   معرفی چند مجموعه مهم:

فصل ۲ : تابع

۱)      زوج مرتب:

۲)      حاصلضرب دکارتی دو مجموعه:

۳)      رابطه:

۴)      تابع:

۵)      نمایش تابع با چند ضابطه:

۶)      تابع قدر مطلق:

۷)      تابع جزء صحیح:

۸)      تساوی دو تابع:

۹)      معرفی سه تابع مهم:

۱۰)   تابع یک به یک و تابع پوششی و تابع معکوس:

۱۱)   تابع ثابت:

۱۲)   تابع همانی:

۱۳)   تابع زوج و تابع فرد:

۱۴)   عملیات روی توابع:

۱۵)   ترکیب دو تابع و تابع مرکب و تابع تابع:

فصل ۳ : حد و پیوستگی

۱)      حد:

۲)      توابع هم ارز:

۳)      قضایای حد:

۴)      حد چندجمله ای ها:

۵)      عبارات مبهم:

۶)      پیوستگی:

۷)      قضایای پیوستگی:

۸)   عدد اولر:

فصل ۴ : مشتق

۱)      تعریف مشتق:

۲)      تعبیر هندسی مشتق:

۳)      فرمول های مشتق گیری:

۴)      عملیات روی توابع مشتق پذیر:

۵)      مشتقات متوالی یا مشتقات مرتبه های بالاتر:

۶)      روش هوپیتال:

۷)      صور مبهم توانی:

۸)      مشتقات نسبی یا جزئی تابع دو متغیره:

۹)      مشتق تابع ضمنی:

۱۰)   مشتق تابع  :

۱۱)   مشتق تابع قدرمطلق:

فصل ۵ : کاربرد مشتق

۱)      تابع صعودی و تابع نزولی و تابع یکنوا:

۲)      نقاط بحرانی و نقاط اکسترمم و نقاط ماکزیمم و مینیمم در توابع یک متغیره:

۳)      بررسی جهت تغییرات یک تابع:

۴)      تحدب و تقعر و نقاط عطف منحنی یک تابع:

۵)      مجانب ها:

۶)      رسم نمودار هندسی یک تابع:

۷)      دیفرانسیل:

۸)      خطای مطلق و خطای نسبی توابع:

۹)      محاسبه تقریب توابع:

فصل ۶ : مباحث تکمیلی

۱)      بسط تیلور و مک لورن:

۲)      دستگاه مختصات دکارتی و قطبی:

۳)      آنالیز ترکیبی:

۴)      بسط دو جمله ای نیوتون:

فهرست مطالب جلد دوم

 

فصل ۱ : ماتریس و دترمینان

۱)      تعاریف و کلیات:

۲)      جمع جبری ماتریس ها:

۳)      ضرب یک عدد حقیقی در یک ماتریس:

۴)      ضرب دو ماتریس:

۵)      ماتریس های قطری و اسکالر:

۶)      ترانسپوزه یا ترانهاده یا برگردان یک ماتریس:

۷)      دترمینان:

۸)      قوانین دترمینان:

۹)      ماتریس های همسازه و وابسته:

۱۰)   ماتریس معکوس و یا ماتریس وارون:

۱۱)   تعاریفی در مورد ماتریس:

۱۲)  رتبه یا  یک ماتریس:

فصل ۲ : بردارها

۱)      تعاریف و کلیات:

۲)      جمع و تفریق بردارها:

۳)      تعاریف و عملکرد دیگر در مورد بردارها:

۴)      دستگاه مختصات فضای و بردار در فضای سه بعدی:

۵)      استقلال و بستگی خطی بردارها:

۶)      ضرب داخلی یا عددی یا اسکالر دو بردار:

۷)      ضرب خارجی یا برداری دو بردار:

۸)      ضرب مختلط سه بردار:

۹)      ضرب مضاعف سه بردار:

۱۰)   کاربرد ماتریس و دترمینان در بردارها:

فصل ۳ : دستگاه معادلات خطی

۱)      تعریف:

۲)   دستگاه معادلات خطی  معادله  مجهولی:

۳)      بحث در تعداد جواب های دستگاه معادلات خطی:

۴)   حل دستگاه های  معادله  مجهولی خطی همگن:

۵)   حل دستگاه های  معادله  مجهولی خطی در حالت کلی (غیرهمگن):

۶)   حل دستگاه های  معادله  مجهولی خطی غیر همگن هنگامی که  :

۷)      حل و بحث دستگاه معادلات خطی به کمک رتبه ماتریس:

۸)      روش گوس – جردن:

۹)      محاسبه وارون یک ماتریس به روش گوس جردن:

فصل ۴ : تبدیلات خطی و ماتریسی

۱)      تبدیل:

۲)      تبدیل خطی:

۳)      تبدیل ماتریسی:

۴)      تبدیل های مهم خطی و ماتریسی در صفحه:

۵)      بردارهای ویژه و مقادیر ویژه:

۶)      محاسبه ماتریس معکوس به کمک معادله مفسّر:

فصل ۵ : توابع چند متغیره

۱)      انواع تابع:

۲)      دامنه و برد تابع دو متغیره:

۳)      حد و پیوستگی در تابع دو متغیره:

۴)      مشتقات نسبی یا جرئی و مشتق جهت دار در توابع دو متغیره:

۵)      مشتقات نسبی یا جزئی مرتبه بالاتر:

۶)      نقاط بحرانی و نقاط اکسترمم و نقاط ماکزیمم و مینیمم و زینی در تابع دو متغیره:

۷)      ماکزیمم و مینیمم تابع سه متغیره به بالا:

۸)      ماکزیمم و مینیمم توابع چند متغیره مقید:

۹)      مشتق توابع مرکب:

۱۰)   دیفرانسیل کامل:

۱۱)   مشتق تابع ضمنی:

۱۲)   رابطه اولر:

فصل ۶ : انتگرال

۱)      تعریف:

۲)      فرمول های انتگراسیون:

۳)      روش های انتگراسیون:

۴)      انتگرال معین:

۵)      مساحت سطح محصور بین منحنی و محورها:

۶)      مساحت سطح محصور بین دو منحنی:

۷)      محاسبه حجم حادث:

۸)      محاسبه تقریبی انتگرال معین:

فصل ۷ : معادلات دیفرانسیل

۱)      تعریف:

۲)      جواب معادله دیفرانسیل:

۳)      نحوه تشکیل معادله دیفرانسیل:

۴)      حل معادله دیفرانسیل:

۵)      معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم قابل تبدیل به مرتبه اول: