دانلود

نمونه سوالات تخصصي استخدام هاي بانكي

بانك آزمون در جهت افزايش آمادگي و همچنين آشنايي داوطلبان آزمون استخدامي بانك ها اقدام به ارائه نمونه سوالات ويژه استخدامي بانكها و جزوات مرتبط نموده است تا داوطلبان بتوانند با مطالعه جزوات و منابع و نمونه سوالات معرفي شده گامي محكم براي استخدام و تضمين آينده شغلي خود بردارند. در زير ليست جزوات و نمونه سوالات آورده شده است كه مي توانيد بر اساس نياز و نقاط قوت و ضعف خود اقدام به تهيه و سفارش نماييد.

براي دانلود نمونه سوالات عمومي ويژه استخدام بانك سپه اينجا كليك كنيد.

ليست نمونه سوالات و جزوات تخصصي بانك در زير آورده شده است:


نمونه سوالات درس اصول بانكداري

(مطالعه اين نمونه سوالات به كليه شركت كنندگان پيشنهاد مي شود)

تعداد 120 سوال با پاسخ ، نوع فايل PDF

قيمت 3000 تومان

pardakht-150x50


style line separator


 نمونه سوالات مصاحبه هاي آزمونهاي استخدامي بانكها و موسسات مالي و اعتباري

تعداد 286 سوال بدون پاسخ ، نوع فايل PDF

قيمت 2000 تومان

pardakht-150x50


style line separator


 جزوه آموزشي دانش علوم بانكي (بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) ( پيشنهاد ويژه)

تعداد صفحات 254 ، نوع فايل PDF

قيمت 2500 تومان

pardakht-150x50


style line separator


نمونه سوالات فني و حرفه اي كاربر امور بانكي

تعداد 104 صفحه و بيش از 1000 سوال با پاسخ، نوع فايل PDF

قيمت 2500 تومان

pardakht-150x50


style line separator


جزوه آموزشي بانكداري بين الملل

تعداد 245 صفحه ، نوع فايل PDF

قيمت 2000 تومان

pardakht-150x50


style line separator


سوالات آزمون استخدامي بانك كشاورزي سال 87 و 88
230 سوال با پاسخ – نوع فايل pdf

دروس عمومي

20 سوال كامپيوتر، 28 سوال هوش و رياضيات

12 سوال اطلاعات عمومي و ادبيات، 15 سوال زبان انگليسي

دروس اختصاصي

36 سوال اختصاصي رشته هاي رايانه، برق، آمار

25 سوال ويژه رشته هاي رايانه سخت افزار و نرم افزار

25 سوال ويژه رشته آمار كاربردي

25 سوال ويژه رشته حقوق قضايي

43 سوال ويژه رشته هاي حسابداري، علوم بانكي

علوم اقتصادي(نظري، كشاورزي، بازرگاني)، امور مالي و مالياتي

قيمت 4000 تومان

pardakht-150x50


style line separator


سوالات آزمون استخدامي بانك اقتصاد نوين مقطع كارشناسي

(مطالعه اين مجموعه به دليل جامع بودن به كليه داوطلبان استخدام بانك ها پيشنها د مي شود)
170 سوال با پاسخ – نوع فايل pdf

سوالات عمومي شامل موارد زير 60 سوال :

40 سوال انگليسي، 20 سوال هوش و استعداد

سوالات تخصصي شامل موارد زير :
سوالات اختصاصي رياضي و امار (كليه رشته ها) 20 سوال

سوالات كامپيوتر (كليه رشته ها) 20 سوال

سوالات اقتصاد (ويژه رشته هاي اقتصاد، مديريت، حسابداري ، بانكداري) 20 سوال

سوالات حسابداري (ويژه رشته هاي اقتصاد، مديريت، حسابداري ، بانكداري) 14 سوال

سوالات مديريت (ويژه رشته هاي اقتصاد، مديريت، حسابداري ، بانكداري) 20 سوال

سوالات زبان انگليسي (ويژه رشته هاي اقتصاد، مديريت، حسابداري ، بانكداري، رياضي و آمار) 20 سوال

قيمت 4000 تومان

pardakht-150x50


style line separator


سوالات آزمون استخدامي بانك آريا سال 90
185 سوال بدون پاسخ – نوع فايل pdf

20 سوال معارف اسلامي، 20 سوال زبان انگليسي، 25 سوال كامپيوتر ICDL

25 سوال مفاهيم اقتصاد و بانكداري، 25 سوال هوش و استعداد تحصيلي

25 سوال بازاريابي، روانشناسي شخصيت 45 سوال

قيمت 2500 تومان

pardakht-150x50


style line separator


سوالات آزمون استخدامي بانك مسكن سال 86 مقطع ديپلم
125 سوال با پاسخ – نوع فايل pdf

20 سوال ادبيات فارسي، 20 سوال معارف اسلامي،

20 سوال هوش و استعداد تحصيلي،20سوال رياضي و آمار،

20 سوال زبان انگليسي، 25 سوال كامپيوتر

60 سوال روانشناسي شخصيت

قيمت 2500 تومان

pardakht-150x50


style line separator


سوالات آزمون استخدامي بانك مسكن سال 86 كارداني كارشناسي و ارشد (پيشنهاد ويژه)
325 سوال در 54 صفحه با پاسخ – نوع فايل pdf

آزمون عمومي شامل موارد زير 125 سوال:

20 سوال ادبيات فارسي، 20 سوال معارف اسلامي، 20 سوال هوش و استعداد،

20سوال رياضي و آمار، 20 سوال زبان انگليسي، 25 سوال كامپيوتر

آزمون تخصصي شامل موارد زير 200 سوال :

سوالات ويژه رشته هاي مديريت ( دولتي، بازرگاني ، بانكداري) 45 سوال

سوالات ويژه رشته اقتصاد 20 سوال

سوالات ويژه رشته حسابداري 25 سوال

سوالات ويژه رشته آمار و رياضي 10 سوال

سوالات ويژه رشته عمران- عمران 50 سوال

سوالات ويژه رشته مترجمي زبان 50 سوال

قيمت 4500 تومان

pardakht-150x50


style line separator


سوالات آزمون استخدامي بانك مهر ايران سال 87 مقطع كارشناسي (پيشنهاد ويژه)
230 سوال با پاسخ – نوع فايل pdf

اين مجموعه شامل :

25 سوال ادبيات فارسي، 25 سوال معارف اسلامي و اطلاعات عمومي

25 سوال زبان انگليسي

سوالات ويژه رشته هاي مديريت ( دولتي، بازرگاني ، صنعتي ، مالي ، بانكداري)

سوالات مشترك رشته هاي مديريت

سوالات رياضي ويژه بانكداري 15 سوال

سوالات مديريت 40 سوال

زبان انگليسي مديريت 5 سوال

سوالات ويژه رشته حسابداري 30 سوال

سوالات ويژه رشته علوم اقتصادي 30 سوال

سوالات ويژه رشته رايانه ( نرم افزار و سخت افزار) 20 سوال

سوالات ويژه رشته رياض و آمار 25 سوال

25 سوال رياضيات، 10 سوال اطلاعات عمومي و رايانه،

قيمت 4000 تومان

pardakht-150x50


style line separator


سوالات آزمون استخدامي بانك ملت مقطع كارداني و كارشناسي 
105 سوال با پاسخ – نوع فايل pdf

اين مجموعه شامل :

20 سوال معارف اسلامي ، 10 سوال زبان انگليسي ،20 سوال ادبيات فارسي

20 سوال رياضيات، 25 سوال اطلاعات عمومي و بانكداري، 20 سوال شخصيت شناسي

قيمت 3500 تومان

pardakht-150x50


style line separator


سوالات آزمون استخدامي بانك ملي ايران سال 86 مقطع ديپلم و كارداني
105 سوال همراه با پاسخ – نوع فايل pdf

اين مجموعه شامل :

15 سوال معارف اسلامي ، 10 سوال اطلاعات عمومي،20 سوال ادبيات فارسي

25 سوال رياضيات، 10 سوال اطلاعات عمومي و رايانه، 25 سوال زبان انگليسي

قيمت 3500 تومان

pardakht-150x50


style line separator


سوالات آزمون استخدامي بانك صادرات ايران سال 87 مقطع كارشناسي
240 سوال با پاسخ – نوع فايل pdf

20 سوال معارف اسلامي ، 20 سوال ادبيات فارسي،

20 سوال رياضي و هوش ، 20 سوال زبان انگليسي

20 سوال ويژه رشته حسابداري

20 سوال ويژه رشته حقوق

20 سوال ويژه رشته كامپيوتر ( سخت افزار و نرم افزار)

20 سوال ويژه رشته آمار

20 سوال ويژه رشته علوم اقتصادي

20 سوال ويژه رشته مديريت

20 سوال ويژه رشته مهندسي صنايع

20 سوال ويژه ساير رشته ها

قيمت 3500 تومان

pardakht-150x50


style line separator


 

سوالات آزمون استخدامي بانك صادرات ايران سال 87 مقطع كارداني
240 سوال با پاسخ – نوع فايل pdf

20 سوال معارف اسلامي ، 20 سوال ادبيات فارسي،

20 سوال رياضي و هوش ، 20 سوال زبان انگليسي

20 سوال ويژه رشته حسابداري

20 سوال ويژه رشته كامپيوتر ( سخت افزار و نرم افزار)

20 سوال ويژه رشته آمار

20 سوال ويژه رشته مديريت

20 سوال ويژه رشته رياضي

20 سوال ويژه رشته اقتصاد ( كار و بهره وري)

20 سوال ويژه رشته امور مالي و مالياتي

20 سوال ويژه ساير رشته ها

قيمت 3000 تومان

pardakht-150x50


style line separator


 

سوالات آزمون استخدامي بانك صادرات ايران سال 87 مقطع ديپلم
240 سوال با پاسخ – نوع فايل pdf

20 سوال ادبيات فارسي،20 سوال معارف اسلامي ،

20 سوال هوش و استعداد سنجي ، 20 سوال رياضيات

20 سوال زبان انگليسي

قيمت 2500 تومان

pardakht-150x50


style line separator


 

سوالات آزمونهاي استخدامي رشته مديريت – اقتصاد خرد

120 سوال با پاسخ تشريحي – تعداد صفحات 33 – نوع فايل pdf

قيمت 2500 تومان

pardakht-150x50


style line separator


 

سوالات آزمونهاي استخدامي رشته مديريت – تئوري مديريت

248 سوال با پاسخ تشريحي – تعداد صفحات 47 – نوع فايل pdf

قيمت 3000 تومان

pardakht-150x50


style line separator


 

سوالات آزمونهاي استخدامي رشته حسابداري – حسابداري ميانه

14 سوال با پاسخ تشريحي – تعداد صفحات 8 – نوع فايل pdf

قيمت 2000 تومان

pardakht-150x50


style line separator


 

سوالات آزمونهاي استخدامي رشته حسابداري – حسابداري صنعتي

115 سوال با پاسخ تشريحي – تعداد صفحات 42 – نوع فايل pdf

قيمت 3000 تومان

pardakht-150x50


style line separator


 

سوالات آزمونهاي استخدامي رشته حسابداري – حسابداري شركتها

96 سوال با پاسخ تشريحي – تعداد صفحات 32 – نوع فايل pdf

قيمت 3000 تومان

pardakht-150x50


style line separator


 

سوالات آزمونهاي استخدامي رشته حسابداري – حسابرسي

44 سوال با پاسخ تشريحي – تعداد صفحات 16 – نوع فايل pdf

قيمت 2500 تومان

pardakht-150x50


style line separator


 

سوالات آزمونهاي استخدامي رشته حسابداري – اصول حسابداري

173 سوال با پاسخ تشريحي – تعداد صفحات 57 – نوع فايل pdf

قيمت 3500 تومان

pardakht-150x50


style line separator


 

پاسخ دهید