دانلود

سوالات آزمون استخدامی بانک اقتصاد نوین مقطع کارشناسی

سوالات آزمون استخدامی بانک اقتصاد نوین مقطع کارشناسی

(مطالعه این مجموعه به دلیل جامع بودن به کلیه داوطلبان استخدام بانک ها پیشنها د می شود)

۱۷۰ سوال با پاسخ – نوع فایل pdf

سوالات عمومی شامل موارد زیر ۶۰ سوال :

۴۰ سوال انگلیسی، ۲۰ سوال هوش و استعداد

سوالات تخصصی شامل موارد زیر :
سوالات اختصاصی ریاضی و امار (کلیه رشته ها) ۲۰ سوال

سوالات کامپیوتر (کلیه رشته ها) ۲۰ سوال

سوالات اقتصاد (ویژه رشته های اقتصاد، مدیریت، حسابداری ، بانکداری) ۲۰ سوال

سوالات حسابداری (ویژه رشته های اقتصاد، مدیریت، حسابداری ، بانکداری) ۱۴ سوال

سوالات مدیریت (ویژه رشته های اقتصاد، مدیریت، حسابداری ، بانکداری) ۲۰ سوال

سوالات زبان انگلیسی (ویژه رشته های اقتصاد، مدیریت، حسابداری ، بانکداری، ریاضی و آمار) ۲۰ سوال

قیمت ۴۰۰۰ تومان

pardakht-150x50

پاسخ دهید