دانلود

تحقیق کامل انواع سیستم های رسیدگی به دعاوی

تحقیق کامل انواع سیستم های رسیدگی به دعاوی

نوع فایل ورد word

تعداد صفحات ۱۹

قیمت ۱۰۰۰۰ تومان

pardakht-150x50

فهرست مطالب

کلیات و تقسیم بندی… ۳

گفتار اول.. ۴

روش دادرسی اتهامی.. ۴

مشخصات.-. ۴

دادرسی اتهامی از نظرتاریخی. ۵

محاسن دادرسی اتهامی.. ۶

معایب دادرسی اتهامی.. ۶

گفتار دوم. ۷

روش دادرسی تفتیشی.. ۷

مشخصات .-. ۷

تفتیشی از نظر تاریخی.. ۸

ارزش دادرسی تفتیشی.. ۹

معایب دادرسی تفتیشی.. ۹

گفتار سوم. ۱۰

روش دادرسی مختلط یا روش فرانسوی… ۱۰

کلیات… ۱۰

گفتار چهارم. ۱۱

روش دادرسی اسلامی.. ۱۱

کلیات… ۱۱

تصدی مقام قضا ۱۳

صفات قاضی.. ۱۳

جهات عزل قاضی.. ۱۳

سیستم وحدت قاضی.. ۱۴

یک درجه ای بودن رسیدگی.. ۱۴

تجدید نظر در حکم. ۱۴

تعقیب جرایم. ۱۵

دلایل.. ۱۶

جریان دادرسی.. ۱۷

منابع و مآخذ  ۱۹

pardakht-150x50

پاسخ دهید