جزوات كارشناسي ارشد مديريت

جزوه کتاب رفتار سازمانی مورهد و گریفین ترجمه دکتر سید مهدی الوانی و دکتر غلامرضا معمارزاده

رفتار سازمانی

تألیف : مورهد/ گریفین

ترجمه: دکتر سید مهدی الوانی/ دکتر غلامرضا معمارزاده

انتشارات مروارید

قیمت کتاب ۱۵۰۰۰ تومان (pdf)
نوع فایل پی دی اف در قالب فایل فشرده zip
فایل پاورپوینت هر فصل و همچنین فایل word جزوات قابل سفارش می باشند.
برای تهیه و دانلود این جزوه بر روی پرداخت آنلاین در زیر کلیک کنید.
new-pardakht-anline

فهرست مطالب

فصل ۱ : رشته رفتار سازمانی 

۱)      تعریف رفتار سازمانی:

۲)      ریشه های تاریخی رفتار سازمانی:

۳)      مدیریت علمی:

۴)      تئوری کلاسیک سازمان:

۵)      پیشگامان رفتار سازمانی:

۶)      مطالعات هاثورن:

۷)      روابط انسانی:

۸)      ویژگی های رشته رفتار سازمانی:

۹)      مفاهیم اساسی در رفتار سازمانی:

۱۰)   ظهور دیدگاه ها در رفتار سازمانی:

۱۱)   دیدگاه سیستمی:

۱۲)   دیدگاه اقتضایی:

۱۳)   دیدگاه مراوده ای یا تعاملی:

فصل۲ : اداره مردم و سازمان ها

۱)      رفتار سازمانی و مدیران:

۲)      وظایف و نقش های مدیریتی:

۳)      چالش های سازمانی:

۴)      چالش های محیطی:

فصل ۳ : مدیریت جهانی و گوناگونی در سازمان ها

۱)      ماهیت تفاوت در سازمان ها :

۲)      تعریف تفاوت:

۳)      ظهور مدیریت بین الملل:

۴)      شباهت ها و تفاوت های فرهنگی:

۵)      رفتار فرد در یک عرصه بین المللی:

۶)      تفاوت های فردی بر حسب تفاوت های زندگی:

۷)      رفتار مدیران در فرهنگ های مختلف:

۸)      انگیزش در فرهنگ های مختلف:

۹)      فرآیندهای روابطی در عرصه بین المللی:

۱۰)   ابعاد تفاوت و گوناگونی:

۱۱)   سازمان چند فرهنگی به عنوان برتری رقابتی:

۱۲)   ایجاد سازمان های چندفرهنگی:

فصل۴ : تفاوت های فردی

۱)      ماهیت تفاوت های فردی:

۲)      اشخاص منحصر به فرد هستند:

۳)      اشخاص و موقعیت ها:

۴)      نگاهی به شخصیت:

۵)      شکل گیری شخصیت:

۶)      مدل رشد و عدم رشد آرگریس:

۷)      شخصیت و کار:

۸)      دیدگاه حالات و مشرب شخصی در مورد طرز تلقی:

۹)      دیدگاه موقعیتی در مورد طرز تلقی:

۱۰)   ناهماهنگی شناختی:

۱۱)   تغییر طرز تلقی:

۱۲)   طرز تلقی های مرتبط با شغل:

۱۳)   رضایت شغلی:

۱۴)   تعهد و پایبندی:

۱۵)   مصادیق مدیریتی تفاوت های فردی:

۱۶)   تعریف ادراک:

۱۷)   فرآیندهای ادراکی:

۱۸)   نقش اسناد:

۱۹)   تعریف خلاقیت:

۲۰)   فرآیند خلاقیت:

فصل ۵ : انگیزش – مفاهیم اولیه

۱)      ماهیت انگیزش:

۲)      اهمیت انگیزش:

۳)      چارچوب انگیزش:

۴)      دیدگاه های تاریخی در انگیزش:

۵)      دیدگاه های اولیه انگیزش:

۶)      دیدگاه مدیریت علمی:

۷)      دیدگاه روابط انسانی:

۸)      تئوری های نیاز در انگیزش:

۹)      سلسله مراتب نیازهای مازلو:

۱۰)   فهرست نیازهای ماری:

۱۱)   تئوری ERG آلدرفر:

۱۲)   تئوری دو عاملی هرزبرگ:

۱۳)   نیاز به کسب موفقیت:

۱۴)   ویژگی های دارندگان نیاز به کسب موفقیت:

۱۵)   پیامدهای کسب موفقیت:

۱۶)   یادگیری کسب موفقیت:

۱۷)   کسب موفقیت و توسعه اقتصادی:

۱۸)   نیاز به تعلق:

۱۹)   نیاز به قدرت:

۲۰)   ترکیب دیدگاه های مختلف نیاز:

فصل ۶ : انگیزش – مفاهیم پیشرفته

۱)      مفاهیم جدید در انگیزش:

۲)      تئوری برابری:

۳)      ادراک برابری:

۴)      واکنش های اشخاص در مقابل برابر و نابرابری:

۵)      مصداق های مدیریتی تئوری برابری:

۶)      تئوری انتظار:

۷)      ارزیابی تئوری انتظار:

۸)      تعریف یادگیری:

۹)      تئوری تقویت:

۱۰)   انواع تقویت:

۱۱)   برنامه های تقویت:

۱۲)   جنبه های وابسته به یادگیری:

۱۳)   تغییر رفتار سازمانی:

۱۴)   نتایج تغییر رفتار سازمانی:

۱۵)   تئوری اسناد:

۱۶)   پیامدهای انگیزش:

فصل ۷ : طراحی شغل و پویایی های نقش ( برای دانلود فایل پاورپوینت این فصل اینجا کلیک کنید)

۱)      تکامل طراحی شغل:

۲)      تخصصی کردن شغل:

۳)      جایگزین های اولیه برای تخصص:هدف

۴)      غنی کردن شغل:

۵)      نگرش ویژگی های شغل:

۶)      تفاوت های فردی:

۷)      تئوری ویژگی های شغل:

۸)      طراحی شغل برای گروه ها:

۹)      گروه های کاری خودگردان:

۱۰)   مدل پرورش اطلاعات اجتماعی:

۱۱)   مدیریت مشارکتی:

۱۲)   زمینه های مشارکت:

۱۳)   دوایر کنترل کیفی (QC):

۱۴)   سایر نگرش های موجود در طراحی شغل:

۱۵)   جدول های کاری:

۱۶)   خودکاری و استفاده از ربات ها:

فصل ۸ : هدف گذاری و ارزیابی عملکرد

۱)      نقش هدف گذاری:

۲)      هدف گذاری، انگیزش و کنترل:

۳)      تئوری هدف گذاری:

۴)      مدیریت بر مبنای هدف (MBO):

۵)      سیستم های ارزیابی عملکرد:

۶)      منظور از ارزیابی عملکرد:

۷)      سئوالات مطرح در ارزیابی عملکرد:

۸)      مبانی ارزیابی عملکرد:

۹)      سیستم های پاداش:

۱۰)   فرآیند مبادله:

۱۱)   نقش ها، منظورها و معانی پاداش ها:

۱۲)   انواع پاداش ها:

۱۳)   مدیریت سیستم های پاداش:

فصل ۹ : فشار عصبی ناشی از کار ( برای دانلود فایل پاورپوینت این فصل اینجا کلیک کنید)

۱)      تعریف فشار عصبی:

۲)      فشار عصبی و فرد:

۳)      علل فشار عصبی:

۴)      پیامدهای فشار عصبی:

۵)      تجزیه و تحلیل شخصیت نوع A و شخصیت نوع B:

۶)      مدیریت فشار عصبی در محیط کار:

فصل ۱۰ : ارتباطات و پرورش اطلاعات ( برای دانلود فایل پاورپوینت این فصل اینجا کلیک کنید)

۱)      ارتباطات در سازمان:

۲)      عدم اطمینان و نقش اطلاعات:

۳)      فرآیند اصلی ارتباطات:

۴)      شبکه های ارتباطی:

۵)      شبکه های ارتباطی گروه های کوچک:

۶)      شبکه های ارتباطی سازمانی:

۷)      شیوه های ارتباط:

۸)      مدیریت ارتباطات سازمانی:

۹)      بهسازی فرآیند ارتباطات:

۱۰)   بهسازی عوامل سازمانی در ارتباطات:

فصل ۱۱ : پویایی های گروه

۱)      بررسی گروه ها و پویایی گروه:

۲)      تعریف گروه:

۳)      اهمیت مطالعه گروه:

۴)      انواع گروه ها:

۵)      دلایل تشکیل گروه:

۶)      مراحل تشکیل گروه:

۷)      عوامل مؤثر بر عملکرد گروه:

۸)      تعارض در سازمان ها:

۹)      ماهیت تعارض:

۱۰)   مدیریت تعارض:

فصل ۱۲ : تیم و گروه

۱)      تعریف تیم:

۲)      انواع مهارت های مورد نیاز در تیم:

۳)      تفاوت تیم و گروه:

۴)      مزایای تیم در سازمان:

۵)      هزینه تیم در سازمان:

۶)      انواع تیم:

۷)      استقرار تیم ها در سازمان:

فصل ۱۳ : رهبری

۱)      چرا باید رهبری را مطالعه کرد؟

۲)      ماهیت رهبری:

۳)      تعریف رهبری:

۴)      چارچوب دیدگاه های رهبری:

۵)      نگرش های خصوصیات رهبر:

۶)      نگرش های رفتاری:

۷)      تئوری اقتضایی:

۸)      تئوری مسیر – هدف:

۹)      مدل وروم – یتون – جاگو:

۱۰)   دیگر تئوری های جدید رهبری:

۱۱)   تئوری مراوده رهبر – عضو:

۱۲)   تئوری چرخه زندگی یا رهبری موقعیتی:

۱۳)   دیدگاه های در حال ظهور در رهبری:

۱۴)   جایگزینی رهبری:

۱۵)   رهبری عطیه الهی (کاریزماتیک):

۱۶)   دیدگاه های اسنادی:

۱۷)   رهبری به عنوان یک اقدام نمادین:

فصل ۱۴ : قدرت و سیاست

۱)      تعریف قدرت:

۲)      گستردگی قدرت:

۳)      انواع قدرت:

۴)      مبانی قدرت:

۵)      قدرت مقام در برابر قدرت شخصی:

۶)      کاربردهای قدرت:

۷)      استفاده از قدرت مرجعیت:

۸)      استفاده از قدرت تخصص:

۹)      استفاده از قدرت قانونی:

۱۰)   استفاده از قدرت پاداش:

۱۱)   استفاده از قدرت اجبار:

۱۲)   سیاست و رفتار سیاسی:

۱۳)   گستردگی رفتار سیاسی:

۱۴)   مدیریت رفتار سیاسی:

فصل ۱۵ : تصمیم گیری

۱)      تعریف و طبقه بندی تصمیم ها:

۲)      تصمیم های برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده:

۳)      شرایط اطلاعات:

۴)      الگوی فرآیند تصمیم گیری:

۵)      الگوی عقلایی:

۶)      الگوی رفتاری:

۷)      الگوی عملی:

۸)      الگوی تعارض:

۹)      اصرار بر تعهد:

۱۰)   تصمیم گیری فردی در مقابل تصمیم گیری گروهی:

۱۱)   عوامل اصلی تصمیم گیری گروهی:

۱۲)   قطبی شدن گروه:

۱۳)   تفکر گروهی:

۱۴)   نارسایی های تصمیم گیری و کیفیت تصمیم:

۱۵)   توصیه هایی برای جلوگیری از تفکر گروهی:

۱۶)   مشارکت در تصمیم گیری:

۱۷)   فنون حل مشکل گروهی:

۱۸)   طوفان مغزی:

۱۹)   فن گروه اسمی:

۲۰)   فن دلفی:

۲۱)   تصمیم گیری و مذاکره:

۲۲)   رویکردهای مذاکره:

فصل ۱۶ : ساختار اصلی سازمان

۱)      بررسی ساختار سازمان:

۲)      شکل ساختار سازمان:

۳)      تقسیم کار:

۴)      هماهنگی وظایف تقسیم شده:

۵)      ساختار و عملیات:

۶)      مسئولیت و اختیار:

۷)      تئوری پذیرش اختیار:

فصل ۱۷ : طرح سازمان

۱)      نگرشی کلی به طراحی سازمان:

۲)      بوروکراسی ایده آل:

۳)      اصول کلاسیک سازمان:

۴)      سازمان انسانی:

۵)      رویکرد اقتضایی به طراحی سازمان:

۶)      تئوری سیستم های فنی – اجتماعی:

۷)      الزامات ساختاری:

۸)      الزامات تکنولوژیک:

۹)      ملاحظات محیطی:

۱۰)   استراتژی و انتخاب استراتژیک:

۱۱)   چارچوب مینزبرگ:

۱۲)   ساختار ساده:

۱۳)   بوروکراسی ماشینی:

۱۴)   بوروکراسی حرفه ای:

۱۵)   ساختار بخشی:

۱۶)   ادهوکراسی (ساختار ویژه):

۱۷)   طرح ماتریسی سازمان:

۱۸)   طرح های سازمانی معاصر:

فصل ۱۸ : فرهنگ سازمان

۱)      فرهنگ سازمانی چیست؟

۲)      مبانی تاریخی:

۳)      خدمات مردم شناختی:

۴)      خدمات جامعه شناختی:

۵)      خدمات روانشناسی اجتماعی:

۶)      خدمات اقتصاد:

۷)      سه رویکرد اصلی در توصیف فرهنگ سازمان:

۸)      الگوی AGIL پارسونز:

۹)      چارچوب اوچی:

۱۰)   رویکرد پیترز و واترمن:

۱۱)   مدیریت فرهنگ سازمان:

فصل ۱۹ : تغییر و بهسازی سازمانی

۱)      فشارهایی که تغییر را باعث می شوند:

۲)      روند اجتماعی:

۳)      فرآیندهای برنامه ریزی تغییر سازمان:

۴)      مدل های فرآیندی:

۵)      مدیریت انتقال:

۶)      فرآیند یکپارچه تغییر سازمان:

۷)      بهسازی سازمان:

۸)      بهسازی فراگیر سازمان:

۹)      تغییر فرد و گروه:

۱۰)   مشکلات عمده بر سر راه اقدامات مربوط به بهسازی سازمان:

۱۱)   رمز موفقیت بهسازی سازمان:

۱۲)   مقاومت در برابر تغییر:

۱۳)   مدیریت مقاومت در برابر تغییر:

پاسخ دهید